ข้อมูลบรรณานุกรม  #5755960    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ISSN1686-6541
Local Call #SERIAL thai
ชื่อเรื่องสังคมลุ่มน้ำโขง [วารสาร]
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2547]
หัวเรื่องมหาวิทยาลัยขอนแก่น.ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง--วารสาร.
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยขอนแก่น.ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง.
เชื่อมโยงhttp://www.mekongjournal.net
VRUCL มี :

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2553)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - เมษายน 2554 ) - ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559 ) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559 )
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1200028765SERIAL thai ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559) 1วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200028764SERIAL thai ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558) 1วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200028763SERIAL thai ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558) 1วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200026104SERIAL thai ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558) 1วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200024381SERIAL thai ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557) 1วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200024380SERIAL thai ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557) 1วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200021892SERIAL thai ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557) 1วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200018392SERIAL thai ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-3 (มกราคม-ธันวาคม 2556) 1วารสาร (ไทย)-ฉบับเย็บรวมเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200014404SERIAL thai ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-3 (มกราคม-ธันวาคม 2555) 1วารสาร (ไทย)-ฉบับเย็บรวมเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200013150SERIAL thai ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2554) 1วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
12
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 255304 มิ.ย. 25541วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2554 27 ก.ค. 25541วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 15 ธ.ค. 25541วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2554 19 ม.ค. 25551วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 255526 เม.ย. 25551วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 255508 ก.ย. 25551วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555 21 ม.ค. 25561วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 255622 พ.ค. 25561วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 255630 ต.ค. 25561วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 255630 ม.ค. 25571วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
123
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 72
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 About some linguistic variations in Phu Tai = ความหลากหลายทางภาษาศาสตร์ของภาษาผู้ไท [บทความ]
2 Contextual tonal variations in Vientiane Lao = การแปรของเสียงวรรณยุกต์ตามบริบทในภาษาลาวเวียงจันทน์ [บทความ]
3 It's not just about money: Transnational marriages of Isan women = ไม่ใช่เพียงเพราะเงิน: การแต่งงานข้ามชาติของผู้หญิงอีสาน [บทความ]
4 MOU การจ้างงานข้ามชาติ : เสรีนิยมใหม่การคุ้มครองแรงงานและการปรับยุทธศาสตร์การกํากับควบคุมของรัฐ = MOU for transnational labours employment neoliberalism, labour protection and adjustment of state's regulation strategy [บทความ]
5 An overview of contemporary political writings about the Mekong countries = ภาพรวมของวรรณกรรมการเมืองร่วมสมัยเกี่ยวกับประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง [บทความ]
6 The role of traditional rituals in cultural maintenance and tourism in a Phu Tai village = บทบาทของพิธีกรรมแบบดั้งเดิมในการสืบสานทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในหมู่บ้านผู้ไทย [บทความ]
7 Technology in EFL teaching and learning in Thailand: An overview of research and issues = เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย : ภาพรวมของงานวิจัยและประเด็นศึกษา [บทความ]
8 The Vietnamese periodical and newspaper collection at the British Library = หนังสือพิมพ์และวารสารภาษาเวียดนามในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์ในหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ กรุงลอนดอน [บทความ]
9 กระบวนการสร้างกรอบโครงความคิดของขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่ทองคำ = The framing process of social movement against gold mining [บทความ]
10 กลยุทธ์ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของแรงงานข้ามชาติจากชายแดนกัมพูชา-ลาวที่ทำงานในประเทศไทยภายใต้กระแสการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง = Tactics of everyday life practice of Cambodian-Lao migrant workers in Thailand in the context of Mekong regionalization [บทความ]
12345678
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?