ข้อมูลบรรณานุกรม  #8571519    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Local Call #วพ 379.2 อ366ส 2555
ผู้แต่งอรรถสิทธิ์ ตันติวิรัชกุล
ชื่อเรื่องสัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ = Achieved outcomes of the educational transformations policy on autonomous universities / อรรถสิทธิ์ ตันติวิรัชกุล
พิมพลักษณ์ 2555
หมายเหตุฉบับพิมพ์อัดสำเนา
 วิทยานิพนธ์ (รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555
เนื้อหานโยบายการปฏิรูปการศึกษา -- บริบทของการพัฒนา -- การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา -- บริบทการบริหารจัดการ บทบาท และการจัดการเชิงกลยุทธ์
สรุปการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) นโยบายการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2) กระบวนการบริหารพัฒนามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 3) ผลกระทบของนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 4) สัมฤทธิผลของการปฏิรูปมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย จากกลุ่มตัวอย่างรวม 99 คน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูง 39 คน คณาจารย์ 30 คน และนักศึกษา 30 คน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลการวิจัยพบว่า1. นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เป็นผลจากการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ให้มหาวิทยาลัยของรัฐต้องเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มหาวิทยาลัยนอกระบบ) และให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย มีอิสระในการดำเนินงานและเสรีภาพทางวิชาการ ภายใต้การควบคุมติดตามและประเมินผลของสภามหาวิทยาลัย (องค์กรปกครองสูงสุด)2.กระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่ละแห่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน จะแตกต่างกันบ้างตามภูมิหลังและวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมาจากการสรรหา สภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่กำหนดนโยบายควบคุมติดตามประเมินผล อธิการบดีทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารแบบเบ็ดเสร็จ มีความเป็นมืออาชีพและขีดความสามารถสูงในการบริหารจัดการ การหารายได้และเงินสนับสนุน (ที่ไม่ใช่เงินงบประมาณ) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง และผลงานในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อพัฒนางานวิชาการและการวิจัย ให้เกิดประโยชน์แก่รัฐและประชาชน ภายใต้การกำกับและตรวจสอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงบประมาณ3.ผลกระทบของการปฏิรูปการศึกษา เกิดจากเจตนารมณ์ของการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ค่านิยมระบบราชการของปัจเจกบุคคล กฎเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบตามระเบียบราชการแบบดั้งเดิมของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงบประมาณ เป็นเงื่อนไขสำคัญของการนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผลได้แต่อย่างไรก็ตามพบว่าในที่สุด การเปลี่ยนแปลงจะเกิดเมื่อทุกคนเห็นประโยชน์ของ การปฏิรูปการศึกษาทั้งส่วนตนเองและส่วนรวมในกระบวนทัศน์ใหม่มากกว่ากระบวนทัศน์เก่า4.สัมฤทธิผลของการปฏิรูปการศึกษา เกิดจาก 1) อธิการบดี จะต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุก (Encourage) และไม่แทรกแซงการปฏิบัติงาน 2) การใช้ทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดรายได้และการเสาะหากองทุนสนับสนุน (Endowment Fund) 3) ความเป็นเอกภาพขององค์กร และการก้าวข้ามระบบราชการ 4) การใช้ประโยชน์จากผลงานวิชาการ (มรดกทางปัญญา) และ 5) คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และผลงานในระดับนานาชาติ
หัวเรื่องนโยบายการศึกษา--ไทย--วิทยานิพนธ์.
 นโยบายการศึกษา--วิทยานิพนธ์.
 การปฏิรูปการศึกษา--ไทย--วิทยานิพนธ์
 การปฏิรูปการศึกษา--วิทยานิพนธ์.
 สถาบันอุดมศึกษา--การบริหาร--วิทยานิพนธ์.
 การบริหารการศึกษา--ไทย--วิทยานิพนธ์
 การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์--วิทยานิพนธ์.
 การบริหารเชิงกลยุทธ์--วิทยานิพนธ์
 ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.)
ผู้แต่งเพิ่มเติมอิมรอน มะลูลีม ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 นัยนา เกิดวิชัย กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 จรัญ มะลูลีม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000199062วพ 379.2 อ366ส 2555วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000199064วพ 379.2 อ366ส 2555 ฉ.2วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?