ข้อมูลบรรณานุกรม  #8578349    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789744497468
Dewey Call #170 ค621 2556
ชื่อเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมไม่มีขายสังคมไทยจะมีได้ต้องช่วยกัน / คณะผู้จัดทำ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ; พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ ... [และคนอื่นๆ]
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556
เนื้อหาอาชชวะ ความเป็นผู้ตรง / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จกระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก -- แก่นคุณธรรมผู้นำ : เริ่มที่ต้องเสียสละและความอดทน / พุทธทาสภิกขุ -- ธรรมนิพนธ์บางตอนจากเรื่อง "กรรมของคนไทยทำกันไว้เอง" (ถึงเวลา มาแก้กรรมกันเสียที) / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) -- จริยธรรมของการบริหารภาครัฐ / เปรม ติณสูลานนท์ -- หลักครองตนด้วยคุณธรรมและจริยธรรม / สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ -- บทความเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย / นิคม ไวยรัชพานิช -- หลักธรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม / สุพจน์ ไข่มุกต์ -- การทำงานเพื่อประโยชน์สุขของสังคม / หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล -- คุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองและนักบริหาร / สดศรี สัตยธรรม -- พุทธวิธีป้องกันและปราบปรามการทุจริต / ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ -- การสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม / วิชา มหาคุณ -- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคนไทย /ภักดี โพธิศิริ -- บทบาทของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการกำกับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / สถาพร หลาวทอง -- พนักงานอัยการกับความเป็นอิสระในการสั่งคดี / จุลสิงห์ วสันตสิงห์ -- คุณธรรมจริยธรรมจากมติสิทธิมนุษยชน / อมรา พงศาพิชญ์ -- สิทธิมนุษยชน คุณธรรมและจริยธรรมของสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ / นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ -- คุณธรรมและจริยธรรม : นัยทางจิตใจที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ -- การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ : มาตรการทางกฎหมายเพียงพอหรือไม่? / กำชัย จงจักรพันธ์.
หัวเรื่องศีลธรรมจรรยา.
 จริยธรรม.
 กระบวนการยุติธรรม--แง่ศีลธรรมจรรยา
 จิตสำนึก.
ผู้แต่งเพิ่มเติมพงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์
 สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.คณะกรรมการธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร
 สถาบันพระปกเกล้า.สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000207596170 ค621 2556หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000208725170 ค621 2556 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   กำหนดคืน:25 มี.ค. 2564
1000222473170 ค621 2556 ฉ.3หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว   อยู่บนชั้น
1000222474170 ค621 2556 ฉ.4หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: