ข้อมูลบรรณานุกรม  #8586453    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Local Call #วพ 352.66 ว593ก 2556
ผู้แต่งวิทวัส ศรีตัดสูง
ชื่อเรื่องการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอำนาจเจริญ = The study to the motivation in work practice of education personnel, be under an office encourages the non-formal education and informal education in Amnatcharoen / วิทวัส ศรีตัดสูง
พิมพลักษณ์ 2556
หมายเหตุฉบับพิมพ์อัดสำเนา
 ภาคนิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556
สรุปการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญและเพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญจำแนกตามอายุการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการศึกษาสรุปได้ว่า1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ มี 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความสำเร็จในหน้าที่การงาน ด้านความรับผิดชอบ2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจำแนกตามอายุการทำงาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการยอมรับนับถือและด้านความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่แตกต่างกัน
 The purposes of this study were to study the motivation in work practice of education personnel, be under an office of the non-formal education and informal education, Amnatcharoen province, a to compare the level of motivation in work practice of education personnel be under an office of the non-formal education and informal education in Amnatcharoen classified according to period of workThe sample used in the research was education personnel, be under an office of the non-formal education and informal education in Amnatcharoen province. Statistics used to analyze data were percentage standard deviation, average score and the one-way analysis of variance.The results are summarized as follows.1. The motivations in work practice of education personnel, be under an office of the non-formal education and informal education in Amnatcharoen province were five aspects including job characteristics, responsibility, acceptance and respect, career progress and working success. The overall and each aspect were at a high level. With regard to each aspect, From the highest to the lowest mean were acceptance and respect, job characteristics, Career progress, working success, and responsibility, respectively.2. The result of comparison of motivation in work practice of education personnel, be under an office of the non-formal education and informal education in Amnatcharoen province found that motivation level in work practice of education personnel, be under an office of the non-formal education and informal education in Amnatcharoen province classified according to period of work in overall was statistically different at the significance level of .05 Considering each aspect, education personnel, be under an office of the non-formal education and informal education in Amnatcharoen province had different the motivations in work practice, including job characteristics, responsibility, and working progress at statistical significance level of .05 The aspect of acceptance and respect and working success were not different.
หัวเรื่องการทำงาน--แง่จิตวิทยา--วิทยานิพนธ์.
 แรงจูงใจในการทำงาน--วิทยานิพนธ์.
 บุคลากรทางการศึกษา--ทัศนคติ--วิทยานิพนธ์.
 การศึกษานอกระบบโรงเรียน--วิทยานิพนธ์.
ผู้แต่งเพิ่มเติมอรสา จรูญธรรม. ประธานที่ปรึกษาภาคนิพนธ์.
 สุวรรณา โชติสุกานต์. กรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000214198วพ 352.66 ว593ก 2556วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000214199วพ 352.66 ว593ก 2556 ฉ.2วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: