ข้อมูลบรรณานุกรม  #8586633    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9786163824103
Dewey Call #371.3 พ721ร 2558
ผู้แต่งพิมพันธ์ เดชะคุปต์.
ชื่อเรื่องรู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง : การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพในศตวรรษที่ 21 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2558
หมายเหตุพิมพ์ครั้งที่ 1, 2 ปี พ.ศ. เดียวกัน
บรรณานุกรมบรรณานุกรม: หน้า 155-156
เนื้อหาคุณภาพครูไทยกับคุณภาพห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 -- เนื้อหาและประเภทเนื้อหาเพื่อการสอนของครูไทย -- การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากตารางวิเคราะห์โดยครูไทย -- การจัดการเรียนการสอนบนฐานวิทยาศาสตร์ที่ควรปฏิบัติของครูไทย -- กระบวนการพี่เลี้ยงพัฒนาครูไทย
สรุปการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ปัจจัยหนึ่งของการปฏิรูป คือ การสอนเพื่อประเทศไทย (Teach for Thailand) ครูที่ชาติต้องการครูเก่ง ครูเก่ง คือ ครูรู้ดีในเนื้อหา และรู้ดีในความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งผู้เขียนเรียกว่า ครูผู้รู้ดีในเนื้อหา และความเป็นครูมืออาชีพ (Teacher professional Content Knowledge) หรือใช้ชื่อย่อว่า TPCK ครู TPCK เป็นครูที่ต้องมีความรู้ ความกระจ่างในเนื้อหาร่วมกับความเป็นครูมืออาชีพ คือ ผู้มีสมรรถนะในด้านต่อไปนี้ 1. มีสมรรถนะด้านหลักสูตร รู้เข้าใจสร้างหลักสูตร วิเคราะห์รายวิชาทั้งที่อิงมาตรฐาน และแบบทั่วไปได้ 2. มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นเด็กเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง จัดการเรียนรู้ตรงตามตัวชี้วัดในมาตรฐานของหลักสูตร 3. มีสมรรถนะการประเมินด้วยหลากหลายวิธี ผลการประเมินนั้นเป็นแนวทางสู่การทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม 4. มีสมรรถนะจัดการชั้นเรียน รวมทั้งต้องเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยี ตลอดจนความเป็นครูมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณความเป็นครู หนังสือเล่มนี้เน้นให้ครูมีการวิเคราะห์เนื้อหาที่สอนก่อนว่าควรเป็นเนื้อหาใด ประเภทใด เรียงลำดับ เชื่อมโยงกันอย่างไร และเป็นเนื้อหาตามตัวชี้วัด ทั้งนี้ เพื่อออกแบบการสอนโดยเลือกยุทธศาสตร์การสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา รวมทั้งยังนำเสนอการวิเคราะห์เนื้อหาและตัวชี้วัด ตลอดจนการนำตารางวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนองค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้รายวันอีกด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญของแผนฯ คือ 1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2. สาระการเรียนรู้ และ 3. ประเมินผลการเรียนรู้
หัวเรื่องการสอน.
 การเรียนรู้.
ผู้แต่งเพิ่มเติมพเยาว์ ยินดีสุข.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000212953371.3 พ721ร 2558หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000212954371.3 พ721ร 2558 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000213730371.3 พ721ร 2558 ฉ.3หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000213731371.3 พ721ร 2558 ฉ.4หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000213732371.3 พ721ร 2558 ฉ.5หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000219118371.3 พ721ร 2558 ฉ.6หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000219119371.3 พ721ร 2558 ฉ.7หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 Learning Space   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?