ข้อมูลบรรณานุกรม  #8588934    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ISSN2408-2279
Local Call #SERINL thai
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = Southeast Bangkok journal [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, 2558
หัวเรื่องสังคมศาสตร์--วารสาร.
 มนุษยศาสตร์--วารสาร.
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี--วารสาร.
ผู้แต่งเพิ่มเติมวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.
เชื่อมโยงhttp://www.southeast.ac.th.
VRUCL มี :

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558 ) - ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563 ) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 )
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1200034799SERINL thai ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200034094SERINL thai ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200033294SERINL thai ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200032567SERINL thai ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200031326SERINL thai ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200030121SERINL thai ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200030120SERINL thai ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200028217SERINL thai ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200026579SERINL thai ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม-ธันวาคม 2558) วารสาร (ไทย)-ฉบับเย็บรวมเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 01 ก.ค. 25581วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 30 ก.ย. 25581วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 14 ม.ค. 25591รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 14 ก.ค. 25591รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 14 ม.ค. 25601รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 14 ก.ค. 25601รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 14 ม.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 14 ก.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 14 ม.ค. 25621รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 14 ก.ค. 25621รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 6
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับ = Factors analysis for reducing the transportation cost in laem chabang ports by analytics hierarchy process technique [บทความ]
2 การสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับนิสิตวิชาชีพครู ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม = The development of awareness toward enviroment of pre-service teachers by using science, technology, society and enviroment learning [บทความ]
3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้กับคุณภาพกำไร : กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The relationship between deferred taxes on accounting standard no. 12 income taxes and earnings quality : evidence of listed companies on financial industry in the stock exchange Thailand [บทความ]
4 แนวทางการพัฒนาสถานที่จัดงานประเภทห้องจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ : กรณีศึกษาสถาที่จัดงานในเขตกรุงเทพมหานคร = Development guidelines for exhibition venues in the mice industry : a case study of venues in bangkok [บทความ]
5 ประสบการณ์ความเจ็บป่วยและตัวตนของผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ = Illness experience and self in patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery [บทความ]
6 อำนาจศาลในกฎหมายการชุมนุมสาธารณะของประเทศไทย = The legislation relating to thai public assembly [บทความ]
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?