ข้อมูลบรรณานุกรม  #8590434    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Local Call #วพ 370.1534 ร318ก 2553
ผู้แต่งรังสิรัศม์ นิลรัตน์.
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 = The development of a social and emotional learning program for fourth to sixth grade students / รังสิรัศม์ นิลรัตน์
พิมพลักษณ์ 2553
หมายเหตุฉบับพิมพ์อัดสำเนา
 วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา))-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เนื้อหาความหมายและองค์ประกอบของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม --มาตรฐานการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
สรุปการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมและแบบประเมินการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง (3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการทดลอง การวิจัยครั้งนี้เริ่มดำเนินตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอุบลรัตน์ จำนวน 60 คน ซึ่งถูกสุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จำนวนกลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 12 กิจกรรม และแบบประเมินการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมด้วยตนเอง จำนวน 39 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ตนเอง ด้านการจัดการตนเอง ด้านการตระหนักรู้สังคม ด้านการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และด้านการสร้างสัมพันธภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติบรรยาย และการทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระและไม่เป็นอิสระ ผลการวิจัยพบว่า (1) หลังจากได้รับการสอนด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ระดับของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของกลุ่มทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) หลังจากได้รับการสอนด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ระดับของการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 The objectives of this study were: (1) to develop a Social and Emotional Learning Program and Self-Rating Assessment for fourth to sixth grade students, (2) to compare the level of the social and emotional learning of an experimental group before and after the program implementation, and (3) to compare the level of the social and emotional learning between control and experimental group after the implementation. This study was conducted from 7 January to 7 February 2011. Participants included 60 upper elementary students in Ubolrat School who enrolled during the second semester of the academic year 2010. The participants were randomly assigned to an experimental group and a control group with 30 students in each group. Research instruments were: Social and Emotional Learning Program for fourth to sixth grade students consisted of 12 activities, and a Social and Emotional Learning Self-Rating Assessment consisted of 39 sentences in 5 components; self-awareness, self-management, social-awareness, responsible decision making, and relationship skills. Descriptive statistics and t-test were employed for data analysis. Research findings were concluded as follows: (1) after the implementation, an experimental group significantly gained higher level of the Social and Emotional Learning at p < .05 and (2) after the implementation, an experimental group significantly gained higher level of the social and emotional learning than a control group at p < .05.
หัวเรื่องการเรียนรู้ทางสังคม--วิทยานิพนธ์
 การเรียนรู้ (จิตวิทยา)--วิทยานิพนธ์.
 อารมณ์ในเด็ก.--วิทยานิพนธ์.
 การควบคุม (จิตวิทยา)--วิทยานิพนธ์.
ผู้แต่งเพิ่มเติมวรรณี เจตจำนงนุช. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา.
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000214410วพ 370.1534 ร318ก 2553วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?