ข้อมูลบรรณานุกรม  #8590528    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Local Call #วพ 352.14 น724ก 2558
ผู้แต่งนุชกร จำวงศ์
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย = Educational management of the Local Government Organization, Loei province / นุชกร จำวงศ์
พิมพลักษณ์ 2558
หมายเหตุฉบับพิมพ์อัดสำเนา
 วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558
เนื้อหาแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล -- แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น -- แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล -- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย จำนวน 256 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเอฟ และทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัย พบว่า1. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 The purposes of this research were to study and compare the opinions of the personnel toward educational management of the local government organization, Loei Province. The sample of this research included 256 personnel of the local government organization, Loei Province. The instrument used to collect the data included a questionnaires with reliability of 0.97. The statistic used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation and F-test.The findings were as follows: 1. The opinion of personnel toward the local government organization, Loei Province, as a whole and in each aspects, were at a high level. 2. The opinion of personnel toward the local government organization, as classified by different education levels, as a whole and in each aspect, were significantly different at 0.05 level.
หัวเรื่ององค์การบริหารส่วนตำบล--เลย--วิทยานิพนธ์.
 การกระจายอำนาจทางการศึกษา--วิทยานิพนธ์.
 การกระจายอำนาจปกครอง--วิทยานิพนธ์.
 การปกครองส่วนท้องถิ่น--เลย--วิทยานิพนธ์.
 ชุมชนกับโรงเรียน--เลย--วิทยานิพนธ์.
ผู้แต่งเพิ่มเติมชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาภาคนิพนธ์.
 ช่อเพชร เบ้าเงิน กรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000213989วพ 352.14 น724ก 2558วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000213990วพ 352.14 น724ก 2558 ฉ.2วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?