ข้อมูลบรรณานุกรม  #8590542    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Local Call #วพ 372.65049 ช465ก 2557
ผู้แต่งชาง, กวุ่นห์
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น = A study of learning achievement and attitude of Matthayom Suksa 4 students towards learning Vietnamese language using basic vietnamese language curriculum / ถิ กวุ่นห์ ชาง
พิมพลักษณ์ 2557
หมายเหตุฉบับพิมพ์อัดสำเนา
 วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557
เนื้อหาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร -- หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ -- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เจตคติต่อการเรียนรู้ -- หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น -- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
สรุปการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาเวียดนามเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการใช้หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น และ 2) ศึกษาเจตคติของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 37 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 แผนๆ ละ 3 ชั่วโมง 2) แบบเรียนภาษาเวียดนามเบื้องต้นประกอบด้วยเนื้อหาสาระ แบบฝึก และใบความรู้เรื่องวัฒนธรรมเวียดนาม จำนวน 10 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.50 - 0.80 และค่าความยากระหว่าง 0.20 - 0.70 4) แบบวัด เจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาเวียดนามของนักเรียนที่สอนโดยใช้หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 5) แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นซึ่งใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว แบบวัดซ้ำ (Repeated measure one way ANOVA)ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นพัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียงตามลำดับดังนี้ 6.81, 7.32, 7.22, 7.78, 7.81, 8.19, 8.27, 8.76, 8.73 และ 9.22 2) เจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นหลังการทดลองใช้หลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก
 This research aimed to 1) study the development of learning achievement of Vietnamese language of Matthayom Suksa 4 students after using basic Vietnamese language curriculum and 2) study the attitude towards learning Vietnamese language of Matthayom Suksa 4 students after using Vietnamese language curriculum. The sample used in this research was 1 class of thirty-seven students who were studying in Matthayom Suksa 4 in the first semester, academic year 2013, at Valaya Alongkorn Rajabhat University Laboratory School under the Royal Patronage, Pathum Thani province. Multi - stage random sampling was used to divide students into an experimental group. The instruments used in this research were consisted of 1) 10 lesson plans, 3 periods for each plan, 2) a basic Vietnamese textbook included 10 contents with exercises and handouts about Vietnamese cultural, 3) 30 item with 4 choices of learning achievement test of Vietnamese language had the reliability with alpha coefficient equal to 0.81, discrimination value between 0.50 - 0.80 and difficulty value between 0.20 - 0.70 4) a 5 rating scales attitude test in studying Vietnamese language of students who learned by using Vietnamese language curriculum and 5) a quality evaluative form for Vietnamese curriculum. Statistics used in data analysis were mean, percentage and standard deviation. The statistics used in hypothesis test was repeated measure one way ANOVA.The results were as follows: 1) The learning achievement during the experiment of Matthayom Suksa 4 students that learned by using the basic Vietnamese language curriculum was developed at the .05 level of statistical significance with average value of the learning achievement respectively are 6.81, 7.32, 7.22, 7.78, 7.81, 8.19, 8.27, 8.76, 8.73 and 9.22; 2) The attitude towards basic Vietnamese language learning of students after using the curriculum was at the highest level.
หัวเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--วิทยานิพนธ์.
 ภาษาเวียดนาม--การใช้ภาษา--วิทยานิพนธ์.
 ภาษาเวียดนาม--บทสนทนาและวลี--วิทยานิพนธ์.
 ภาษาเวียดนาม--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--วิทยานิพนธ์.
ผู้แต่งเพิ่มเติมอุษา คงทอง. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.
 บุญเรือง ศรีเหรัญ. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000213827วพ 372.65049 ช465ก 2557วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000213828วพ 372.65049 ช465ก 2557 ฉ.2วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: