ข้อมูลบรรณานุกรม  #8590752    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Local Call #วพ 371.2 ส261ก 2558
ผู้แต่งสมปอง อุ่นใจ
ชื่อเรื่องการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเลย = Operation of child development Center under Local Government Organizations, Loei province / สมปอง อุ่นใจ
พิมพลักษณ์ 2558
หมายเหตุฉบับพิมพ์อัดสำเนา
 ภาคนิพนธ์ (ค.ม.(บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558
เนื้อหาแนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล -- แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล -- แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
สรุปการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเลย จำแนกตามตำแหน่ง และอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเลย จำนวน 249 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า (1. การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเลย จำแนกตามตำแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเลย จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
 The purposes of this research were to study and compare the operation of child development center under local government organizations, Loei Province. The sample of this research included 249 teachers of child development centers, the head of child development center and the caregivers. The instrument used to collect the data included a questionnaires with a reliability of 0.98. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-testThe findings were as follows: 1. As for overall and each aspects, the operation of child development center under local government organizations, Loei Province was at a high level. 2.The comparison of the operation of the child development centers of the personnel with different position, in the overall aspect, indicated statistically significant different at 0.05 level. 3. The personnel with different age, in the overall and each aspects, were not significantly different in their operation of child development.
หัวเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก--วิทยานิพนธ์.
 องค์การบริหารส่วนตำบล--การบริหาร--วิทยานิพนธ์.
 ชุมชนกับโรงเรียน--วิทยานิพนธ์.
 การบริหารงานวิชาการ--วิทยานิพนธ์.
 การจัดการศึกษา--ไทย--เลย--วิทยานิพนธ์.
 การศึกษาขั้นปฐมวัย--หลักสูตร--วิทยานิพนธ์.
ผู้แต่งเพิ่มเติมชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์. ประธานที่ปรึกษาภาคนิพนธ์.
 ช่อเพชร เบ้าเงิน. กรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000216021วพ 371.2 ส261ก 2558วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000216022วพ 371.2 ส261ก 2558 ฉ.2วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?