ข้อมูลบรรณานุกรม  #8590753    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Local Call #วพ 372.21 ค757ก 2558
ผู้แต่งเครือฟ้า สิงห์ทองลา
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย = Educational management of Child Development Centers under Local government organization, Loei province / เครือฟ้า สิงห์ทองลา
พิมพลักษณ์ 2558
หมายเหตุฉบับพิมพ์อัดสำเนา
 ภาคนิพนธ์ (ค.ม.(บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558
เนื้อหาหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย -- องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหารจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
สรุปการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย จำแนกตามอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเอฟ และทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ ผลการวิจัย พบว่า 1. ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 The purposes of this research were to study and compared the opinions of the guardians toward educational management of child development centers under local government organization, Loei Province, classified by age. The sample of this research included 150 guardians of the child development centers under local government organization, Nasao Subdistrict, Loei Province. The instrument used to collect the data included a questionnaires with a reliability of 0.97. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The findings were as follows: 1. The opinion of the guardians toward the management of the child development centers under local government organization, Loei Province, as a whole and in each aspects were at a high level. 2.Overall, the opinions of the guardians, with different ages, toward the management of the child development centers under local government organization, were statistically significant different at 0.05 level.
หัวเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก--วิทยานิพนธ์.
 สภาพแวดล้อมทางการเรียน--วิทยานิพนธ์.
 การศึกษาขั้นปฐมวัย--หลักสูตร--วิทยานิพนธ์.
 ชุมชนกับโรงเรียน--วิทยานิพนธ์.
 ชุมชนกับโรงเรียน--เลย--วิจัย.
 การกระจายอำนาจทางการศึกษา--วิทยานิพนธ์.
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน--วิทยานิพนธ์.
ผู้แต่งเพิ่มเติมชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์. ประธานที่ปรึกษาภาคนิพนธ์.
 ช่อเพชร เบ้าเงิน. กรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000214505วพ 372.21 ค757ก 2558วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000214506วพ 372.21 ค757ก 2558 ฉ.2วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?