ข้อมูลบรรณานุกรม  #8591325    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Dewey Call #340 ป413จ 2558
ผู้แต่งประสิทธิ์ โฆวิไลกูล.
ชื่อเรื่อง72 ปี ครูผู้อุทิศตนเพื่อวิชาชีพกฎหมาย : ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล = Dedicated to Legal Education : essays in honour of professor prasit kovilaikool / คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เนื้อหากตัญญุตาปรารภ / ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ -- อาจารย์ประสิทธิ์ ครูผู้อุทิศตนเพื่อวิชาชีพกฎหมาย / รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย -- กตัญญุตาคารวะ แด่ ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล / ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย -- Changes in International Economic Law and Political Landscape in Asia : Challenges to International Law / Professor Dr.Surakiart Sathirathai -- การสร้างความชัดเจนแก่การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐโดยการศึกษาหลักเกณฑ์แะวิธีการคำนวณมูลค่าของโครงการ / ศาสตราจารย์พิเศษ จุลสิงห์ วสันตสิงห์ -- มรดกที่ต้องเสียภาษี / ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ -- กลไกและบทบัญญัติในการระงับข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 / ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ -- การคุ้มครองผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล / ศาสตราจารย์สุษม ศุภนิตย์ -- The Right to Education and Poverty at the Beginning to the New Millennium / Professor Vitit Muntarbhorn -- การทุจริตในรัฐวิสาหกิจไทย : สาเหตุและแนวทางแก้ไข / ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร -- มาตรการทางกฎหมายกับการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศไทย :กรณีศึกษาธุรกิจ IT ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล / ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ -- สถานภาพทางกฎหมายของกรรมการในบริษัท : ผู้แทนหรือตัวแทน / รองศาสตราจารย์พิเศษ เสตเสถียร -- 23 ปี กับภาษีมูลค่าเพิ่ม / ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พล ธีรคุปต์ -- สัญญาของรัฐ / อาจารย์นารี ตัณฑเสถียร -- การรับรองรัฐประหารโดยศาล / ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์ -- การให้ตามกฎหมายโรมัน / ศาสตราจารย์ศนันท์กรณ์ โสถติพันธุ์ -- แนวความคิดว่าด้วยการรับรองสิทธิเสรีภาพในบริบทตะวันตก / ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ -- สวรรค์บนดิน : จากบทปฐมกาล (Genesis) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม -- แนวคิดในการวินิจฉัยปัญหาการเลี่ยงภาษี / ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์, ดร.ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล -- กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ / รองศาสตราจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา -- วางแผนจะเป็นผู้สูงอายุที่พึ่งรัฐหรือพึ่งตน / อาจารย์กิ่งกมล สินมา -- หลัก (กฎหมาย) ทั่วไปในกฎหมายภาษีอากร (General (Legal) Principles in Tax Law) / อาจารย์ธิดาพร ศิริถาพร -- Government Policies and Legal Mechanism put forward to enhance the Efficient Retail Market System in Thai Economy / Dr.Sirikanya Kovilaikool -- Theories of Justice, Ethical Dilemma, and the Duty to Pay Tax : Contextualize the Debate / Tiddarat Sinlapapiromsuk -- การควบคุมขอบเขตการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตของลูกจ้างในสถานประกอบการ / อาจารย์ ดร. ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ -- นิติศาสตร์เป็นวิชาที่ยากมาก / อาจารย์อาร์ม ตั้งนิรันดร
หัวเรื่องประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
 กฎหมายพาณิชย์--ไทย
 กฎหมายธุรกิจ--ไทย
 ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ผู้แต่งเพิ่มเติมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะนิติศาสตร์.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000219605340 ป413จ 2558ห้องสมุดกฎหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: