ข้อมูลบรรณานุกรม  #8591510    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Local Call #วพ 658.3 ณ121ค 2558
ผู้แต่งณปภัช มุสิกบุตร
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนงานสนับสนุน บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด = The relationship between implementation of sufficiency economy philosophy and quality of work Life of employees of supporting section at Asia Security Management Company Limited / ณปภัช มุสิกบุตร
พิมพลักษณ์ 2558
หมายเหตุฉบับพิมพ์อัดสำเนา
 ภาคนิพนธ์ (บธ.ม.(บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558
เนื้อหาแนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -- ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน -- ประวัติบริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด
สรุปการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานส่วนงานสนับสนุน บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด 2) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนงานสนับสนุน บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนงานสนับสนุนบริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานส่วนงานสนับสนุนบริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 124 คน ได้มาจากสูตรการคำนวณของทาโร่ ยามาเน่ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.856 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย -ข๘ขขข-_3333และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า1)ระดับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานส่วนงานสนับสนุนบริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด ในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับการปฏิบัติตนมาก ( = 3.953, S.D. = 0.360) เมื่อพิจารณารายด้าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ( = 4.241, S.D. = 0.360) ด้านเงื่อนไขความรู้ ( = 3.969, S.D. = 0.513) ด้านความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ( = 3.909, S.D. = 0.499) ด้านความมีเหตุผล ( = 3.901, S.D. = 0.459) และด้านความพอประมาณ ( = 3.744, S.D. = 0.726) ตามลำดับ 2)ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนงานสนับสนุน บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้เมเนจเม้นท์ จำกัด ในภาพรวม มีคุณภาพชีวิตการทำงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.187, S.D. = 0.244) เมื่อพิจารณารายด้าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ( = 4.344, S.D. = 0.377) ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ( = 4.342, S.D. = 0.611) ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง ( = 4.227, S.D. = 0.411) ด้านความปลอดภัย ( = 4.185, S.D. = 0.514) ด้านสิทธิของพนักงาน ( = 4.173, S.D. = 0.470) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ( = 4.143, S.D. = 0.355) ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ( = 4.066, S.D. = 0.452) และด้านค่าตอบแทนที่ได้รับ ( = 4.012, S.D. = 0.622) ตามลำดับ 3) การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนงานสนับสนุน บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กัน (rxy = 0.428) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 The objectives of this research are 1) to study the level of Sufficiency Economy Philosophy of Employees of Supporting Section at Asia Security Management Company Limited 2) to study the level of the Quality of Work Life of Employees of Supporting Section at Asia Security Management Company Limited and 3) to study the relationship between implementation of Sufficiency Economy Philosophy and Quality of Work Life of Employees of Supporting Section at Asia Security Management Company Limited. The numbers of the samples were calculated by Taro Yamane formula. The Sampling technique used was Multi-Stage Sampling. The research instrument was questionnaire with 0.856 reliability value. The statistics applied in analyzing the data are mean, standard deviation. Moreover, the hypothesis was tested by Pearson’s product Moment Correlation Coefficient.The results of this research are as follows:1) The overall image of the level of the implementation of Sufficiency Economy Philosophy of Employees of Supporting Section at Asia Security Management Company Limited are at high level ( = 3.953, S.D. = 0.360). The finding also showed that the condition with highest score is virtue ( = 4.241, S.D. = 0.360) cognition ( = 3.969, S.D. = 0.513) good immunity ( = 3.909, S.D. = 0.499) rationality ( = 3.901, S.D. = 0.459) and modesty ( = 3.744, S.D. = 0.726) respectively.2)The overall image of level of the Quality of Work Life of Employees of Supporting Section at Asia Security Management Company is in high level ( = 4.187, S.D. = 0.244). The finding also showed that the condition with highest score is the progress and stability of work ( = 4.344, S.D. = 0.377) the benefit to society ( = 4.342, S.D. = 0.611) the opportunity to develop competency ( = 4.227, S.D. = 0.411) security and safety ( = 4.185, S.D. = 0.514) the rights of employee ( = 4.173, S.D. = 0.470) The balance between work and personal life ( = 4.143, S.D. = 0.355) the integration of social interaction with colleagues ( = 4.066, S.D. = 0.452) and compensation ( = 4.012, S.D. = 0.622) respectively.3)The relationship between the implementation of Sufficiency Economy Philosophy and Quality of work life of Employees of Supporting Section at Asia Security Management Company Limited, were found at correlation (rxy = 0.428) significantly at the 0.05 level.
หัวเรื่องการทำงาน--ความปลอดภัย--วิทยานิพนธ์.
 พนักงานบริษัท--ความพอใจในการทำงาน--วิทยานิพนธ์.
 สภาพแวดล้อมในการทำงาน--วิทยานิพนธ์.
 เศรษฐกิจพอเพียง--วิทยานิพนธ์.
 คุณภาพชีวิตการทำงาน--วิทยานิพนธ์.
 ความปลอดภัยในการทำงาน--วิทยานิพนธ์.
ผู้แต่งเพิ่มเติมวงศ์ธีรา สุวรรณิน ประธานที่ปรึกษาภาคนิพนธ์.
 เรืองเดช เร่งเพียร กรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ์.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000213945วพ 658.3 ณ121ค 2558วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000213946วพ 658.3 ณ121ค 2558 ฉ.2วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: