ข้อมูลบรรณานุกรม  #8593366    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Local Call #TH 372.6049 S243A 2553
ผู้แต่งSira Bhumadhana
ชื่อเรื่องA study of the use of academic verb collocations and English writing ability of undergraduate English-major students = การศึกษาการใช้คำปรากฏร่วมของคำกริยาที่เป็นศัพท์ทางวิชาการและความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ / Sira Bhumadhana
พิมพลักษณ์ 2553
หมายเหตุเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ
 Thesis (M.Ed.)--Chulalongkorn University, 2010
สรุปThe objectives of this study were (1) to explore the types and most frequent type, and the sources and most frequent source of academic verb collocation problems of undergraduate students majoring in English at Walailak University, (2) to compare differences in the use of academic verb collocations among three groups of students: low, moderate, and high English language ability, and (3)to examine the relationship between the use of academic verb collocations and writing ability among three groups of students. The participants were 155 second- and third- year English majors who were studying at Walailak University in the second trimester of academic year 2009.The research instrument was the academic verb collocation writing ability test, which was a writing test consisting of 21 items. The data were analyzed by using descriptive statistics, one-way analysis of variance (one-way ANOVA), and Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient. The findings revealed that (1) the verb-noun collocation was the most frequent type of errors, and approximation was the most frequent source of errors, (2) students in the high English language ability group gained significantly higher average scores on academic verb collocations than the other two groups at the level of .05, and (3) there was a relationship between the use of academic verb collocations and writing ability of students at the moderate level at the significant level of .05. The findings indicated the importance of collocations in language learning and teaching in classroom.
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประเภทและที่มาของปัญหาที่พบมากในการใช้คำปรากฏร่วมของคำกริยาที่เป็นศัพท์ทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2) เปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้คำปรากฏร่วมของนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสูงระดับปานกลาง และระดับต่ำ และ (3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คำปรากฏร่วมและความสามารถทางการเขียนของนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 155 คน ที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยคือ แบบทดสอบความสามารถทางการใช้คำปรากฏร่วมของคำกริยาที่เป็นศัพท์ทางวิชาการและการเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัยจำนวน 21 ข้อ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ สถิติบรรยายการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า (1) ปัญหาการใช้คำปรากฏร่วมแบบคำกริยาและคำนาม (verb-noun collocations) มีความถี่สูงสุดและปัญหาจากการคาดคะเนและความคล้ายคลึง (approximation) เป็นที่มาของปัญหาการใช้คำปรากฏร่วมที่พบมากที่สุด (2) กลุ่มนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสูงได้คะแนนเฉลี่ยของคำปรากฏร่วมสูงกว่านักศึกษาอีก 2 กลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ .05 และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คำปรากฏร่วมและความสามารถทางการเขียนของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคำปรากฏร่วมในการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน
หัวเรื่องEnglish language--Written English--Ability testing--Thesis.
 English language--Study and teaching--Thesis.
 Grammar, Comparative and general--Thesis.
 ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน--วิทยานิพนธ์.
ผู้แต่งเพิ่มเติมจันทร์ทรงกลด คชเสนี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.
 Chulalongkorn University.Department of Curriculum, Instruction and Educational Technology
 Chulalongkorn University.Teaching English as a Foreign Language .
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000213980TH 372.6049 S243A 2553วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: