ข้อมูลบรรณานุกรม  #8593793    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Local Call #วพ 372.4 ธ471ก 2553
ผู้แต่งธันยา พิทธยาพิทักษ์.
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีสหบทและแนวการสอนอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล = A development of instructional process integrating intertextuality theory with a literature-based approach to enhance creative reading ability of kindergarteners / ธันยา พิทธยาพิทักษ์
พิมพลักษณ์ 2553
หมายเหตุฉบับพิมพ์อัดสำเนา
 วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย))--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เนื้อหาการสอนอ่านในระดับอนุบาล -- ทฤษฎีสหบทในการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล -- การสอนอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานในระดับอนุบาล -- การอ่านเชิงสร้างสรรค์ในระดับอนุบาล
สรุปงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีสหบทและ แนวการสอนอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์ของเด็ก อนุบาล และ 2) ศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีสหบทและแนวการสอนอ่าน โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานในการเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล ตัวอย่าง ประชากรคือ เด็กอนุบาลอายุ 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลสามเสน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 20 คน และกลุ่มทดลอง 20 คน ระยะเวลาในการวิจัย 16 สัปดาห์ การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมการ ขั้นที่ 2 การสร้างกระบวนการฯ ฉบับร่าง ขั้นที่ 3 การทดลองและปรับปรุง กระบวนการฯ ขั้นที่ 4 การประเมินผลและนำเสนอกระบวนการฯ ฉบับสมบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. กระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีสหบทและแนวการสอนอ่านโดยใช้วรรณกรรม เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล มีสาระสำคัญประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยมีขั้นตอนการ พัฒนากระบวนการฯ 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การเตรียมการ ระยะที่ 2 การสอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นปูพื้นฐานในการเชื่อมโยง 2) ขั้นนำสู่การเชื่อมโยง 3) ขั้นเสริมสร้างการอ่านเชิงสร้างสรรค์ และ 4) ขั้นต่อยอดการอ่านเชิงสร้างสรรค์ 2. หลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์สูงกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 The purposes of this research were 1) to develop an instructional process integrating intertextuality theory with a literature - based approach to enhance creative reading ability of kindergarteners and 2) to study the effect of using the process to enhance creative reading ability of kindergarteners. The samples were 40 kindergarteners; age between 5 to 6 years old, studying in academic year 2010 of Samsen Kindergarten School, The Primary Educational Service Area Office of Bangkok. The samples were divided into two groups: 20 kindergarteners for the experiment group and 20 kindergarteners for the control group. The research duration of experiment was 16 weeks. The research methods used were four stages: 1) preparation of the process, 2) pilot study, 3) field testing and revising the process, and 4) evaluating and proposing the developed process. The research instrument was the test of creative reading ability. The data was analyzed by using arithmetic means, standard deviations, and t-test. Research results were as follows: 1. An instructional process integrating intertextuality theory with a literature - based approach to enhance creative reading ability of kindergarteners consisted of foundation concepts, objectives, contents, operational procedures, and evaluation of the process. The two phases of instructional process were the preparation phase, and the teaching phase, consisting of 4 stages which were (1) prepare foundation for the connection, (2) make the connection, (3) enhance creative reading, and (4) heighten creative reading. 2. The post-test score on creative reading ability of the experimental group was higher than that of the control group at the .05 level
หัวเรื่องการอ่านขั้นอนุบาล--วิทยานิพนธ์
 การสอนอย่างสร้างสรรค์--วิทยานิพนธ์.
 การศึกษาขั้นอนุบาล--กิจกรรมการเรียนการสอน--วิทยานิพนธ์
ผู้แต่งเพิ่มเติมวรวรรณ เหมชะญาติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.
 สร้อยสน สกลรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม.
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา.
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000220045วพ 372.4 ธ471ก 2553วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000220193วพ 372.4 ธ471ก 2553 ฉ.2วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ห้องเก็บหนังสือ   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?