ข้อมูลบรรณานุกรม  #8596993    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Local Call #วพ 370.114 ม151ก 2558
ผู้แต่งมนตรี ใยระย้า
ชื่อเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดตาก = A development of learning strategies to promote the environmental ethics for primary students, Tak Province / มนตรี ใยระย้า
พิมพลักษณ์ 2558
หมายเหตุฉบับพิมพ์อัดสำเนา
 วิทยานิพนธ์ (ปร.ด.(สิ่งแวดล้อมศึกษา))--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558
เนื้อหาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม -- แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน -- หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม -- แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อม -- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ -- แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม -- การสนทนากลุ่ม (Focus Group) -- ทฤษฎีการเรียนรู้
สรุปการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 2) สร้างกลยุทธ์และตรวจสอบกลยุทธ์ การจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และ 3) ประเมินกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จำนวน111 โรงเรียน ดำเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 111 คน และ ครูที่สอนสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 111 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 ขั้นที่ 2 การสร้างและตรวจสอบกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู โดยใช้การสนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ จำนวน 320 คน เลือกจากผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 111 คน และครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จำนวน 209 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้ตารางเลขสุ่ม ขั้นที่ 3 ประเมินกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วยนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า1) สภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ในด้านหลักสูตรดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 3.61, S.D. = 0.07) ด้านการเร่งรัดพัฒนาครู ดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 3.48, S.D. = 0.11) ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม ดำเนินการอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.28, S.D. = 0.06) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.35, S.D. = 0.10) 2) การสร้างและตรวจสอบกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ในการสร้างกลยุทธ์ได้ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 63 กลวิธี 63 ตัวชี้วัด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มี 15 กลวิธี 15 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การเร่งรัดพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มี 16 กลวิธี 16 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน มี 12 กลวิธี 12 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น (1) ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน มี 6 กลวิธี 6 ตัวชี้วัด (2) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ มี 8 กลวิธี 8 ตัวชี้วัด และ (3) ด้านการพัฒนาการนิเทศติดตามผล มี 6 กลวิธี 6 ตัวชี้วัด หลังจากนั้นได้ทำการตรวจสอบกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แล้วปรับปรุงได้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 40 กลวิธี 40 ตัวชี้วัด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มี 10 กลวิธี 10 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การเร่งรัดพัฒนาครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มี 10 กลวิธี 10 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มี 6 กลวิธี 6 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น (1) ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน มี 5 กลวิธี 5 ตัวชี้วัด (2) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ มี 5 กลวิธี 5 ตัวชี้วัด และ (3) ด้านการพัฒนาการนิเทศติดตามผล มี 4 กลวิธี 4 ตัวชี้วัด 3) ผลการประเมินกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ ทั้ง 4 กลยุทธ์ มีคุณภาพในด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด
 The objective of this research were to 1) study the states of learning management to promote the environmental ethics for primary students, 2) create and examine the learning strategies to promote the environmental ethics for primary students and 3) evaluate the learning strategies to promote the environmental ethics for primary students. This research studied the schools under the office of Tak Primary Educational Service Area 1. The 3 stages were applied; stage 1: study the states of learning to promote the environmental ethics for primary students. The sample was the 111 school administrators and 111 environmental teachers who selected by purposive sampling. The tool for data collecting was a rating scale questionnaire with reliability of 0.96. Stage 2: create and examine the learning strategies to promote the environmental ethics for primary students. The participants consisted of 15 experts in creation of learning strategies composed of academicians in environment, school administrators and teachers, by using focus group discussion and the sample for examination of learning strategies were 320 respondents from 111 school administrators and 209 teachers. The sample size was obtained by Taro Yamane’s formula and selected by simple random sampling of random number. Stage 3: evaluate the learning strategies to promote the environmental ethics for primary students. The participants consisted of 15 experts composed of academicians in environment, school administrators who were selected by purposive sampling. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. The research findings were as follows: 1) The states of learning management to promote the environmental ethics for primary students were found that the aspect of curriculum was at the high level ( = 3.61, S.D. = 0.07), the aspect of teacher development was at the high level ( = 3.48, S.D. = 0.11), the aspect of environmental development was at the moderate level ( = 3.28, S.D. = 0.06) and the aspect of learning activities was at the high level ( = 4.35, S.D. = 0.10). 2)The creation and examination of the learning strategies to promote the environmental ethics for primary students was found that 4 strategies composed of 63 tactics, 63 indicators namely strategy 1; strategy of curriculum development to promote the environmental ethics comprising 15 tactics, 15 indicators, strategy 2; strategy of teacher development to promote the environmental ethics comprising 16 tactics, 16 indicators, strategy 3; strategy of environmental development and learning sites in school comprising 12 tactics, 12 indicators, strategy 4; strategy of learning activities to promote the environmental ethics divided into (1) the aspect of learning media comprising 6 tactics, 6 indicators (2) the aspect of desirable ethics comprising 8 tactics, 8 indicators (3) the aspect of supervision comprising 6 tactics, 6 indicators. After the creation, the examination was used and refined to be 4 strategies comprising 40 tactics, 40 indicators namely strategy 1; strategy of curriculum development to promote the environmental ethics comprising 10 tactics, 10 indicators, strategy 2; strategy of teacher development to promote the environmental ethics comprising 10 tactics, 10 indicators, strategy 3; strategy of environmental development and learning sites in school comprising 6 tactics, 6 indicators, strategy 4; strategy of learning activities to promote the environmental ethics divided into (1) the aspect of learning media comprising 5 tactics, 5 indicators (2) the aspect of desirable ethics comprising 5 tactics, 5 indicators (3) the aspect of supervision comprising 4 tactics, 4 indicators. 3)The evaluation of the learning strategies to promote the environmental ethics for primary students was found that all of 4 learning strategies were qualified in the aspect of benefits, possibility, appropriately and accuracy at the most higher level.
หัวเรื่องคุณธรรม--การปลูกฝัง--วิทยานิพนธ์.
 จริยธรรม--การศึกษาและการสอน--วิทยานิพนธ์
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551--วิทยานิพนธ์.
 สิ่งแวดล้อม--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิทยานิพนธ์
 การศึกษาขั้นก่อนประถม--กิจกรรมการเรียนการสอน--วิทยานิพนธ์.
ผู้แต่งเพิ่มเติมวินัย วีระวัฒนานนท์. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.
 รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000223466วพ 370.114 ม151ก 2558วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000223467วพ 370.114 ม151ก 2558 ฉ.2วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?