ข้อมูลบรรณานุกรม  #8598296    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Local Call #วพ 336.2 ส182ก 2558
ผู้แต่งสถาพร มาหะมะ
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา = The application of tax map and assets legislation in the area of subdistrict administrative organizations, Krong Phinang District, Yala Province / สถาพร มาหะมะ
พิมพลักษณ์ 2558
หมายเหตุฉบับพิมพ์อัดสำเนา
 การค้นคว้าอิสระ (รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558
เนื้อหาแนวความคิดเกี่ยวกับรายได้ของท้องถิ่น -- แนวความคิดในการนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้กับการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล -- แนวความคิดเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ
สรุปการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบล ในอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 3) เพื่อเสนอแนะแนวทาง ในการนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอกรงปินังจังหวัดยะลาประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ คณะผู้บริหารสมาชิกและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอกรงปินัง จำนวน 40 คน โดยใช้วิธีเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านปัจจัยสนับสนุน ( =3.65) รองลงมา คือ ด้านงบประมาณและสภาพภูมิศาสตร์ ( =3.55) และ ด้านที่มีค่าต่ำสุด คือ ด้านโครงสร้างและระบบงาน ( =3.25) ตามลำดับ 2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลาที่ได้จากการวิจัย คือ การขาดแคลนงบประมาณในการจัดทำคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทำถนน ไฟฟ้า ประปา มากกว่าการจัดทำโครงการแผนที่ภาษีฯคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกสภา ขององค์การบริหารส่วนตำบล ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโครงสร้างองค์กรและการจัดระบบงานด้านการจัดเก็บภาษีของ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เชื่อต่อการจัดทำแผนที่ภาษีการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จะส่งผลกระทบต่อฐานเสียงทางการเมืองของฝ่ายการเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบล 3) ข้อเสนอแนะแนวทาง ในการนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอกรงปินังจังหวัดยะลาที่ได้จากการวิจัย คือ โครงสร้างการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่เอื้อต่อการจัดทำแผนที่ภาษี ดังนั้น องค์การฯ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานบางส่วนให้มีสภาพคล่องมากขึ้น จำเป็นต้องมีการศึกษากฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติจากกระทรวงมหาดไทยจะเป็นแนวทางและส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนที่ภาษีฯ เพื่อให้เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น
 The objectives of this research were1) to study the application of tax map and assets legislation in the area of Subdistrict Administrative Organizations, Krong Phinang district, Yala province 2) to study the problems and obstacles of the application of tax map and assets legislation in the area of Subdistrict Administrative Organizations, Krong Phinang District, Yala Province and 3) to propose the guidelines for the application of tax map and assets legislation in the area of Subdistrict Administrative Organizations, Krong Phinang District, Yala Province. The samples were40 respondentsfrom the executives, members of SAO and personnel of SAOin the area of Subdistrict Administrative Organizations, Krong Phinang district, Yala province. The tool for data collection was a questionnaire and Statistics used to analyze data were percentage, mean and standard deviation. The research findings were as follows: 1) The application of tax map and assets legislation in the area of Subdistrict Administrative Organizations, Krong Phinang district, Yala province in overall was at a moderate level ( =3.48) and when considered in each aspect found that the highest mean was the support factor ( =3.65), followed by the budget and geography ( =3.55) and the least was the structure and task system ( =3.25), respectively. 2) The problems and obstacles of the application of tax map and assets legislation in the area of Subdistrict Administrative Organizations, Krong Phinang district, Yala province found from this research were the shortage of budget while the executives, members of SAO and personnel of SAO set precedence to develop the infrastructure such as road, electricity and water supply and they lacked knowledge and understanding on the formulation of tax map and assets legislation. The organization structure and task system did not conneet to tax collection, and tax map and expected that it had negative impacts on the political base of local politicians in SAO. 3) The proposed guidelines for the application of tax map and assets legislation in the area of Sub-district Administrative Organizations, Krong Phinang district, Yala province was that they should improve partial task system to be more flexible, andthey should study the law and standard procedure under the ministry of interior in order to enhance the opportunities of tax map and tax collection.
หัวเรื่องภาษี--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--วิทยานิพนธ์.
 ภาษีบำรุงท้องที่--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--วิทยานิพนธ์.
 การนำนโยบายไปปฏิบัติ--การประเมินผล--วิทยานิพนธ์.
 การนำนโยบายไปปฏิบัติ--วิทยานิพนธ์.
 การปกครองส่วนท้องถิ่น--วิทยานิพนธ์.
 การปกครองส่วนท้องถิ่น--ยะลา--วิทยานิพนธ์.
 การเงิน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--วิทยานิพนธ์.
 การเงินการคลังสาธารณะ--วิทยานิพนธ์.
ผู้แต่งเพิ่มเติมวัลลภ ลิปิพันธ์ ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ.
 สุจิตรา โอสถอภิรักษ์. กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
เชื่อมโยงhttps://drive.google.com/file/d/15H8s1bMIi0KpSUd4XYlYeuvA4CL7NsYb/view?usp=sharing
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000224204วพ 336.2 ส182ก 2558วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
1000224205วพ 336.2 ส182ก 2558 ฉ.2วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?