ข้อมูลบรรณานุกรม  #8598984    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ISSN2586-8802
Local Call #SERIAL thai
ชื่อเรื่องวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี = Law and Local Society Journal [วารสาร]
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2560
หัวเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี--วารสาร
 กฎหมาย--วารสาร.
 นิติศาสตร์--วารสาร.
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.คณะนิติศาสตร์.
เชื่อมโยงhttp://www.low.sru.ac.th
VRUCL มี :

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560 ) - ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563 ) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563 )
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1200035855SERIAL thai ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200035515SERIAL thai ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200034778SERIAL thai ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200033987SERIAL thai ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200033538SERIAL thai ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200032821SERIAL thai ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200031584SERIAL thai ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 04 ต.ค. 25601รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 01 ก.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 01 ก.ค. 25611รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 01 ก.ย. 25611รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 01 ม.ค. 25621รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 01 ก.ค. 25621รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 01 ม.ค. 25631รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 01 ก.ค. 25631คาดว่าจะได้รับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 01 ม.ค. 25641คาดว่าจะได้รับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 01 ก.ค. 25641คาดว่าจะได้รับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 19
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 การนำหลักสุจริตมาใช้กับการให้ความเห็นทางกฎหมายภาษีอากรของเจ้าหน้าที่รัฐ = Applying the good faith principle to the provision of legal advice, taxation of government officials [บทความ]
2 การนำหลักอิทธิบาทธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนของนิสิต วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี = Applying dhamma principle of iddhipada in learning of suratthanibuddhist college’s students [บทความ]
3 การสืบทอดอำนาจทางการเมืองโดยมิชอบ = Illegitimate succession of political power [บทความ]
4 การไกล่เกลี่ยคดีแพ่งก่อนฟ้องในศาลยุติธรรม = Civil case mediation before the prosecution in court of justice [บทความ]
5 ความชอบธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการสืบราชสมบัติของกษัตริย์เดนมาร์ก: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ = Legitimate succession to the danish throne: historical development [บทความ]
6 ความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสุนัขชุมชน = Civil liability for damage caused by comunity dogs [บทความ]
7 ความรับรู้ของเยาชนในจังหวัดเชียงรายที่ไม่ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ต่อกฎหมายควบคุมเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ = Awareness among young non-drinkers in Chiang Rai of the alcohot control laws [บทความ]
8 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน : ศึกษาทางปฏิบัติของตุลาการไทย = The relationship between international law and national law: a case study of thai judicial practice [บทความ]
9 ประวัติศาสตร์กฎหมาย ศาล และกระบวนการยุติธรรมของไทย = Thailand’s legal history, court systems and justice systems [บทความ]
10 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 = The problems of law enforcement in the juvenile and family court jurisdiction according to section 95 of the juvenile and family court and procedure act b.e. 2553 [บทความ]
12
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: