ข้อมูลบรรณานุกรม  #8598987    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ISSN2586-9086
Local Call #SERIAL thai
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ = Journal of Human and Sosiety Facalty of Humanities and Social Sience, Sisaket Rajabhat Univercity [วารสาร]
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2560
หัวเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ--วารสาร
 สังคมศาสตร์--วารสาร.
 ภาษาศาสตร์--วารสาร.
 ประวัติศาสตร์--วารสาร
 การพัฒนาชุมชน--วารสาร
 สังคมวิทยา--วารสาร.
 มานุษยวิทยา--วารสาร.
 นิเทศศาสตร์--วารสาร.
 บรรณารักษศาสตร์--วารสาร.
 สารสนเทศศาสตร์--วารสาร.
 ศิลปกรรม--วารสาร.
 เศรษฐศาสตร์--วารสาร.
 ปรัชญากับศาสนา--วารสาร
 จิตวิทยา--วารสาร
 นิติศาสตร์--วารสาร.
 รัฐศาสตร์--วารสาร.
 รัฐประศาสนศาสตร์--วารสาร.
ผู้แต่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์.
เชื่อมโยงhttp://www.huso.sskru.ac.th/main2014/
VRUCL มี :

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560 ) - ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 )
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1200037197SERIAL thai ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200035856SERIAL thai ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)วารสาร (ไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200035532SERIAL thai ปีที่ 3 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม-ธันวาคม 2562)วารสาร (ไทย)-ฉบับเย็บรวมเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200034122SERIAL thai ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม-ธันวาคม 2561)วารสาร (ไทย)-ฉบับเย็บรวมเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
1200032766SERIAL thai ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม-ธันวาคม 2560)วารสาร (ไทย)-ฉบับเย็บรวมเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 1   ใช้ภายในห้องสมุด
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 04 ต.ค. 25601วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 01 ม.ค. 25611วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 01 ก.ค. 25611วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 01 ม.ค. 25621วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 15 ก.พ. 25621วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 01 ก.ค. 25621วารสารเย็บเล่มสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 01 ม.ค. 25631รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 01 ก.ค. 25631รอขึ้นชั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 01 ม.ค. 25641คาดว่าจะได้รับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 01 ก.ค. 25641คาดว่าจะได้รับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 14
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 กระบวนการยุติธรรมตามหลักพุทธศาสนากับแนวคิดสิทธิมนุษยชน = The buddhist justice system and the human rights concept [บทความ]
2 การพัฒนาความสุขครัวเรือนด้วยอัตลักษณ์วิถีพอเพียงของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว ในราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = The development of household happiness with identities sufficient ethnic groups in the kingdom of Thailand and Lao people's democratic republic [บทความ]
3 การฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านเพื่อสุขภาพองค์รวมที่สัมพันธ์กับการพึ่งตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Indigenous medical wisdom for holistic health related to self-reliance on Thai-Laos ethnic groups in Thailand and Lao People's democratic republic [บทความ]
4 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำเสริมน้ำเสียงในภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย = An analysis of errors in the acquisition of modal particles by thai chinese learners-based on the comparative analysis of modal particle in chinese and thai [บทความ]
5 การสร้างสื่อท่องจำคำศัพท์ภาษาจีนคล้องจองเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ = The cration of teaching mateirals on chinese rhyme vocabutaries to improve memorization skills for the first year students, chinese program, faculty of humanities and social sciences, sisaket rajabhat university [บทความ]
6 การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาทิวทัศน์การสร้างสรรค์ภูมิศิลป์กับความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม = Creation and development teaching landscape creative land art relations environmer [บทความ]
7 การสร้างและสื่อความหมายบทละครเวทีเรื่อง "พระมหาชนก" จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช = Creation and interpretation of the stage play "pra mahachanok" from the compositions of his majesty king bhumibol adulyadej [บทความ]
8 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ในเด็กก่อนวัยเรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์ไทย-เขมร = Pre-school child emotional development promotion through the local wisdom of thai-khmer ethnic groups [บทความ]
9 ความรู้ ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะของประชาชนในพื้นที่อำเภอปราสาท กาบเชิง และพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ = Knowledge, attitude and bilief about organ donation of people in the area of prasat, kap-choeng and phanom-dong-rak district, surin province [บทความ]
10 ความแตกต่างของคำสุภาพในภาษาไทยและภาษาจีนที่ส่งผลกระทบต่อการสอนภาษาจีนในประเทศไทย = Differences of polite languages between thai and chinese affecting on chinese language teaching in Thailand [บทความ]
12
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: