ข้อมูลบรรณานุกรม  #8601988    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
ISBN9789740336938
Dewey Call #507.11 ว794ม 2561
ผู้แต่งวิลาวรรณ์ คำหาญ
ชื่อเรื่องMesuk Model (มีสุขโมเดล) = รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สู่วิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข/ วิลาวรรณ์ คำหาญ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เนื้อหาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน -- วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบ MESUK Model -- บทบาทของครูผู้สอน -- บทบาทของผู้เรียน -- กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ MESUK Model -- ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับใช้และการพัฒนาต่อยอด -- ตัวอย่างรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ MESUK Model
สรุปMesuk Model (มีสุขโมเดล) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เขียนได้คิดค้นและพัฒนา โดยการศึกษาสังเคราะห์ เชื่อมโยง จัดระบบความคิด และทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 จนได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจในการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้คุณครูและผู้ที่สนใจสามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Mesuk Model ไปปรับประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล จึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ โดยมีตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด รวมทั้งได้นำเสนอตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์และโครงงานสะเต็มศึกษา ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ด้วย Mesuk Model ไว้เป็นแนวทางและเป็นการจุดประกายในการจัดทำโครงงาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป
หัวเรื่องเทคโนโลยี--การศึกษาและการสอน
 วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน.
 วิศวกรรมศาสตร์--การศึกษาและการสอน
 คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน
 โครงงานคณิตศาสตร์.
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000226030507.11 ว794ม 2561หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
1000226031507.11 ว794ม 2561 ฉ.2หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: