ข้อมูลบรรณานุกรม  #8606901    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Local Call #วพ 658.8 ฐ351ก 2560
ผู้แต่งฐิติมา เกษมสุข.
ชื่อเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชาด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว = Increasing competitiveness of trade entrepreneurs at Thai-Cambodia Border: Aranyaprathet, Sa Kaew Province / ฐิติมา เกษมสุข
พิมพลักษณ์ 2560
หมายเหตุฉบับพิมพ์อัดสำเนา
 วิทยานิพนธ์ (บธ.ด.(บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560
เนื้อหาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน -- แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย -- แนวคิดนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าชายแดน -- แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมของผู้ประกอบการ -- แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันการค้าชายแดน -- ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่การค้าชายแดนไทย - กัมพูชา
สรุปการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าชายแดน ความพร้อมของผู้ประกอบการ และการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ 3) วิเคราะห์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย กับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การวิจัยเป็นแบบผสมผสาน โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบพร้อมกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณจำนวน 640 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 16 คน วิเคราะห์ผลเชิงปริมาณโดยการทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรม ลิสเรล (Serial No. 26F0-596D-5693-392E) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพทำการวิเคราะห์เนื้อหาแยกตามประเด็นสำคัญ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาและอุปสรรคการค้าชายแดน มีดังนี้ (1) นโยบายของภาครัฐ คือ นโยบายบางส่วนไม่สามารถส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในเขตชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาความซับซ้อนที่จะได้สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุน หรือมีเงื่อนไขและข้อปฏิบัติที่ดำเนินการได้ยาก การให้บริการที่ล่าช้า ค่าแรงงานกัมพูชาเกือบเทียบเท่ากับของไทย การช่วยเหลือผู้ประกอบการจากภาครัฐยังไม่ครอบคลุม และนโยบายส่งเสริมการจัดการความรู้ ของภาครัฐยังไม่ชัดเจน (2) ความพร้อมผู้ประกอบการ คือ การไม่วิเคราะห์มุมมองในภาพรวมของการทำธุรกิจ การไม่มีแหล่งเงินทุนเป็นของตนเอง การกู้เงินนอกระบบเพื่อใช้หมุนเวียนกิจการ การรอให้ผู้ประกอบการจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามารับสินค้ากลับไปจำหน่ายต่อ การขาดการหาพันธมิตรทางธุรกิจ และขาดการพัฒนาและการออกแบบให้เป็นสินค้าของตนเอง (3) การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน คือ การส่งเสริมจากภาครัฐด้านระบบโลจิสติกส์ยังไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษากัมพูชา นโยบายและการดำเนินงานยังไม่เป็นรูปธรรม กีดขวางนักลงทุนไทย นโยบายผ่อนปรนสำหรับผู้ประกอบการที่ติดบัญชีดำ (แบล็คลิสต์) ที่เป็นไปได้ยาก และการมีสินค้าตัวเลือกที่ไม่ได้ มาจากไทยเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น 2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าไค-สแควร์เท่ากับ 311.86 (P-value 0.0526) โดยมีดัชนี การวัด CFI, GFI, AGFI, RMR, RMSEA และ CN เท่ากับ 0.999, 0.966, 0.956, 0.008, 0.014 และ 719.238 ตามลำดับ ซึ่งทั้งหมดผ่านตามเกณฑ์ข้อกำหนด โดยด้านที่มีน้ำหนักองค์ประกอบสูงที่สุด คือ ด้านปัจจัยดำเนินการ รองลงมา คือ ด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน และด้านความต้องการของตลาด ซึ่งมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.997, 0.938, 0.913 และ 0.841 ตามลำดับ โดยมีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 99, 88, 83 และ 71 ตามลำดับ 3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย สามารถนำตัวแบบสมการเชิงเส้นในการวิจัยมาสร้างเป็นกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจได้ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ คือ (1) กลยุทธ์พัฒนานโยบายภาครัฐ ประกอบด้วยการพัฒนานโยบายสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุน มาตรการการใช้แรงงานต่างด้าว การจัดหาแหล่งเงินทุน และโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร (2) กลยุทธ์พัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย การพัฒนาด้านการบริหาร ความพร้อมส่วนบุคคล การตลาด และการเงิน (3) กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพในการแข่งขัน ประกอบด้วยการพัฒนาด้านปัจจัยดำเนินการ ความต้องการของตลาด อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์ นอกจากนี้สามารถนำผลการศึกษาในเรื่องของกลยุทธ์ที่ควรปฏิบัติมาสรุปและปรับเปลี่ยนตามความสำคัญของกลยุทธ์ในสมการตัวแบบ เป็นองค์ความรู้สำหรับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชาที่เรียกว่า บันไดสามขั้นสู่ความสำเร็จในการแข่งขัน หรือทริปเปิ้ลพี ซึ่งต้องเริ่มพัฒนาตามลำดับขั้นของบันได ได้แก่ (1) พัฒนานโยบายภาครัฐ ผลการวิจัยพบว่านโยบายภาครัฐช่วยเสริมความพร้อมของผู้ประกอบการ ร้อยละ 94 โดยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ภาครัฐต้องใส่ใจในความต้องการของผู้ประกอบการ (2) พัฒนาความพร้อมผู้ประกอบการ ผลการวิจัยพบว่าสามารถส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จหรือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการร้อยละ 98 โดยการพัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการ ด้านการบริหารให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการวิธีการบริหารองค์กร ด้านความพร้อมส่วนบุคคลให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ด้านการตลาดให้สามารถศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของคู่แข่งขันได้ และด้านการเงินให้สามารถจัดระบบบัญชี ที่ง่ายต่อการตรวจสอบและสืบค้น (3) พัฒนาประสิทธิภาพในการแข่งขัน เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบความสามารถในการแข่งขันที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
หัวเรื่องการค้าระหว่างประเทศ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--วิทยานิพนธ์.
 การค้าระหว่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน--วิทยานิพนธ์
 นโยบายการค้า--ไทย--วิทยานิพนธ์
 นโยบายเศรษฐกิจ--ไทย--วิทยานิพนธ์
 การจัดการธุรกิจ--วิทยานิพนธ์
 การตลาด--การวางแผน--วิทยานิพนธ์.
ผู้แต่งเพิ่มเติมธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.
 กันต์ฤทัย คลังพหล. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เชื่อมโยงhttp://gg.gg/FullText8606901
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000228411วพ 658.8 ฐ351ก 2560วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: