ข้อมูลบรรณานุกรม  #8607511    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ หนังสือ
Local Call #วพ 378.17 พ782ผ 2561
ผู้แต่งพิสิทธิ์ คิม
ชื่อเรื่องผลของวิธีสอนแบบเน้นประสิทธิผลที่มีต่อทักษะการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยการจัดการและเศรษฐศาสตร์ ประเทศกัมพูชา = The effect of effective teaching method toward English diary writing skill of Undergraduate Students in University of Management and Economics, Cambodia / พิสิทธิ์ คิม
พิมพลักษณ์ 2561
หมายเหตุฉบับพิมพ์อัดสำเนา
 เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ
 วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561
เนื้อหาEnglish Curriculum in Cambodia -- Writing as Communicative Approach -- Theories of Teaching English as a Foreign Language -- Theories of teaching writing -- Writing Steps -- Writing Skill Theories -- Diary Writing -- Evaluation of Writing
สรุปการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาวิธีสอนแบบเน้นประสิทธิผลสำหรับการสอนทักษะการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปริญญาตรี 2) เปรียบเทียบทักษะการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษก่อนและหลังวิธีสอนแบบเน้นประสิทธิผลสำหรับการสอนตามเกณฑ์ ที่กำหนด คือ 65 คะแนน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีสอนแบบเน้นประสิทธิผลสำหรับการสอนทักษะการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษ ประชากร คือ นักศึกษา จำนวน 166 คน จากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยการจัดการและเศรษฐศาสตร์ ประเทศกัมพูชา กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการจัดการและเศรษฐศาสตร์ จังหวัดพระตะบอง การศึกษานี้เป็นแบบกึ่งทดลองกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือการวิจัยเป็นแผนการสอน 5 ชุด สำหรับทดสอบการสอนทักษะการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษา โดยเครื่องมือได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง ที่มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น ที่ 0.81 และแบบทดสอบที่ 0.92 ขณะที่ค่าสถิติที ใช้วิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับผลของการทดสอบก่อน-หลัง ซึ่งกำหนดเกณฑ์ที่ 65 คะแนน ค่าสถิติรวมถึงการวัดความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีสอนแบบเน้นประสิทธิผลสำหรับการสอนทักษะการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า 1)การศึกษานี้ค้นพบว่าวิธีสอนแบบเน้นประสิทธิผลสำหรับการสอนทักษะการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปริญญาตรี ได้รับการพัฒนาโดยประกอบด้วยวัตถุประสงค์ สารบัญหรือเนื้อหา ขั้นตอนการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษ ขั้นตอนการสอนและการประเมินผล 2)ทักษะการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษได้รับการปรับปรุงดีขึ้นภายหลังใช้วิธีสอนแบบเน้นประสิทธิผลสำหรับการสอนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนสอน ( = 48.66) และหลังสอน ( = 69.66) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงถึงนัยสำคัญของการทดลองนี้ โดยค่าสถิติทีที่ได้ คือ 4.24 ซึ่งมากกว่า 1.69 แสดงถึงว่านักศึกษาได้คะแนนมากกว่า 65 เมื่อได้รับ การสอนแบบเน้นประสิทธิผลสำหรับการสอนทักษะการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีสอนแบบเน้นประสิทธิผลสำหรับการสอนทักษะการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก ( = 4.20) ผลของการศึกษานี้ แสดงถึงวิธีสอนแบบเน้นประสิทธิผลสำหรับการสอนทักษะการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษ ผู้บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยการจัดการและเศรษฐศาสตร์ ควรพิจารณา วิธีสอนแบบเน้นประสิทธิผล รวมถึงการสอนหลักสูตรสำหรับสอนทักษะการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้รับผลลัพธ์ในทางบวกสำหรับนักศึกษา
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน--วิทยานิพนธ์.
 ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)--วิทยานิพนธ์.
 ภาษาอังกฤษ--การเขียน--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)--วิทยานิพนธ์.
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--ภาษาอังกฤษ--วิทยานิพนธ์.
ผู้แต่งเพิ่มเติมพิทักษ์ นิลนพคุณ. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.
 อุษา คงทอง. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เชื่อมโยง วิทยานินพธ์ฉบับเต็มhttp://bit.ly/Lib-Th-Peseth-Kim-2561-8607511
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
1000228946วพ 378.17 พ782ผ 2561วิทยานิพนธ์ (TH, วพ)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ, ชั้น 3   อยู่บนชั้น
 
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: