ที่ได้รับล่าสุด
กลับ การจัดเรียง: รูปแบบการแสดงผล:
วารสารที่ได้รับแล้วของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (VRUCL)
เมษายน 2564
ได้รับแล้ว
วันที่ 19 เม.ย. 2564
ปีที่ 45 ฉบับที่ 536
มีนาคม 2564
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 มี.ค. 2564
ปีที่ 45 ฉบับที่ 535
กุมภาพันธ์ 2564
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ก.พ. 2564
ปีที่ 45 ฉบับที่ 534
มกราคม 2564
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 ม.ค. 2564
ปีที่ 45 ฉบับที่ 533
ธันวาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ธ.ค. 2563
ปีที่ 45 ฉบับที่ 532
พฤศจิกายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 พ.ย. 2563
ปีที่ 45 ฉบับที่ 531
ตุลาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 ต.ค. 2563
ปีที่ 45 ฉบับที่ 530
กันยายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 ก.ย. 2563
ปีที่ 45 ฉบับที่ 529
สิงหาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 13 ส.ค. 2563
ปีที่ 44 ฉบับที่ 528
กรกฎาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 ก.ค. 2563
ปีที่ 44 ฉบับที่ 527
มิถุนายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 ก.ค. 2563
ปีที่ 44 ฉบับที่ 526
เมษายน 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 เม.ย. 2563
ปีที่ 44 ฉบับที่ 524
มีนาคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 มี.ค. 2563
ปีที่ 44 ฉบับที่ 523
กุมภาพันธ์ 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ก.พ. 2563
ปีที่ 44 ฉบับที่ 522
มกราคม 2563
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 ม.ค. 2563
ปีที่ 44 ฉบับที่ 521
ธันวาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 ธ.ค. 2562
ปีที่ 44 ฉบับที่ 520
พฤศจิกายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 พ.ย. 2562
ปีที่ 44 ฉบับที่ 519
ตุลาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 ต.ค. 2562
ปีที่ 44 ฉบับที่ 518
กันยายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 24 ก.ย. 2562
ปีที่ 44 ฉบับที่ 517
สิงหาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 ส.ค. 2562
ปีที่ 43 ฉบับที่ 516
กรกฎาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 20 ก.ค. 2562
ปีที่ 43 ฉบับที่ 515
มิถุนายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 มิ.ย. 2562
ปีที่ 43 ฉบับที่ 514
พฤษภาคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 พ.ค. 2562
ปีที่ 43 ฉบับที่ 513
เมษายน 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 22 เม.ย. 2562
ปีที่ 43 ฉบับที่ 512
กุมภาพันธ์ 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 ก.พ. 2562
ปีที่ 43 ฉบับที่ 510
มกราคม 2562
ได้รับแล้ว
วันที่ 28 ม.ค. 2562
ปีที่ 43 ฉบับที่ 509
ธันวาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ธ.ค. 2561
ปีที่ 43 ฉบับที่ 508
พฤศจิกายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 13 พ.ย. 2561
ปีที่ 43 ฉบับที่ 507
ตุลาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 25 ต.ค. 2561
ปีที่ 43 ฉบับที่ 506
กันยายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 17 ก.ย. 2561
ปีที่ 43 ฉบับที่ 505
สิงหาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ส.ค. 2561
ปีที่ 42 ฉบับที่ 504
กรกฎาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ก.ค. 2561
ปีที่ 42 ฉบับที่ 503
มิถุนายน 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 มิ.ย. 2561
ปีที่ 42 ฉบับที่ 502
พฤษภาคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 พ.ค. 2561
ปีที่ 42 ฉบับที่ 501
กุมภาพันธ์ 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 ก.พ. 2561
ปีที่ 42 ฉบับที่ 498
มกราคม 2561
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 ม.ค. 2561
ปีที่ 42 ฉบับที่ 497
ธันวาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 ธ.ค. 2560
ปีที่ 42 ฉบับที่ 496
พฤศจิกายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 13 พ.ย. 2560
ปีที่ 42 ฉบับที่ 495
ตุลาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ต.ค. 2560
ปีที่ 42 ฉบับที่ 494
กันยายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 13 ก.ย. 2560
ปีที่ 42 ฉบับที่ 493
สิงหาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 ส.ค. 2560
ปีที่ 41 ฉบับที่ 492
กรกฎาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ก.ค. 2560
ปีที่ 41 ฉบับที่ 491
มิถุนายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 มิ.ย. 2560
ปีที่ 41 ฉบับที่ 490
พฤษภาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 พ.ค. 2560
ปีที่ 41 ฉบับที่ 489
เมษายน 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 04 เม.ย. 2560
ปีที่ 41 ฉบับที่ 488
มีนาคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 มี.ค. 2560
ปีที่ 41 ฉบับที่ 487
กุมภาพันธ์ 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 02 มี.ค. 2560
ปีที่ 41 ฉบับที่ 486
มกราคม 2560
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 ก.พ. 2560
ปีที่ 41 ฉบับที่ 485
ธันวาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 21 ธ.ค. 2559
ปีที่ 41 ฉบับที่ 484
พฤศจิกายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 พ.ย. 2559
ปีที่ 41 ฉบับที่ 483
ตุลาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 13 ต.ค. 2559
ปีที่ 41 ฉบับที่ 482
กันยายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ก.ย. 2559
ปีที่ 41 ฉบับที่ 481
สิงหาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 18 ส.ค. 2559
ปีที่ 40 ฉบับที่ 480
กรกฎาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 ก.ค. 2559
ปีที่ 40 ฉบับที่ 479
มิถุนายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 มิ.ย. 2559
ปีที่ 40 ฉบับที่ 478
พฤษภาคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 พ.ค. 2559
ปีที่ 40 ฉบับที่ 477
เมษายน 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 เม.ย. 2559
ปีที่ 40 ฉบับที่ 476
กุมภาพันธ์ 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 ก.พ. 2559
ปีที่ 40 ฉบับที่ 474
มกราคม 2559
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ม.ค. 2559
ปีที่ 40 ฉบับที่ 473
ธันวาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ธ.ค. 2558
ปีที่ 40 ฉบับที่ 472
พฤศจิกายน 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 02 พ.ย. 2558
ปีที่ 40 ฉบับที่ 471
ตุลาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 12 ต.ค. 2558
ปีที่ 40 ฉบับที่ 470
กันยายน 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ก.ย. 2558
ปีที่ 40 ฉบับที่ 469
สิงหาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ส.ค. 2558
ปีที่ 39 ฉบับที่ 468
กรกฎาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ก.ค. 2558
ปีที่ 39 ฉบับที่ 467
มิถุนายน 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 มิ.ย. 2558
ปีที่ 39 ฉบับที่ 466
พฤษภาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 พ.ค. 2558
ปีที่ 39 ฉบับที่ 465
เมษายน 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 เม.ย. 2558
ปีที่ 39 ฉบับที่ 464
มีนาคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 มี.ค. 2558
ปีที่ 39 ฉบับที่ 463
กุมภาพันธ์ 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 ก.พ. 2558
ปีที่ 39 ฉบับที่ 462
มกราคม 2558
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 ม.ค. 2558
ปีที่ 39 ฉบับที่ 461
ธันวาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 08 ธ.ค. 2557
ปีที่ 39 ฉบับที่ 460
พฤศจิกายน 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 พ.ย. 2557
ปีที่ 39 ฉบับที่ 459
ตุลาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 16 ต.ค. 2557
ปีที่ 39 ฉบับที่ 458
กันยายน 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ก.ย. 2557
ปีที่ 39 ฉบับที่ 457
สิงหาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 ส.ค. 2557
ปีที่ 38 ฉบับที่ 456
กรกฎาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ก.ค. 2557
ปีที่ 38 ฉบับที่ 455
มิถุนายน 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 มิ.ย. 2557
ปีที่ 38 ฉบับที่ 454
พฤษภาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 พ.ค. 2557
ปีที่ 38 ฉบับที่ 453
เมษายน 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 เม.ย. 2557
ปีที่ 38 ฉบับที่ 452
มีนาคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 13 มี.ค. 2557
ปีที่ 38 ฉบับที่ 451
กุมภาพันธ์ 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 ก.พ. 2557
ปีที่ 38 ฉบับที่ 450
มกราคม 2557
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ม.ค. 2557
ปีที่ 38 ฉบับที่ 449
ธันวาคม 2556
ได้รับแล้ว
วันที่ 11 ธ.ค. 2556
ปีที่ 38 ฉบับที่ 448
พฤศจิกายน 2556
ได้รับแล้ว
วันที่ 05 พ.ย. 2556
ปีที่ 38 ฉบับที่ 447
ตุลาคม 2556
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 ต.ค. 2556
ปีที่ 38 ฉบับที่ 446
กันยายน 2556
ได้รับแล้ว
วันที่ 06 ก.ย. 2556
ปีที่ 38 ฉบับที่ 445
สิงหาคม 2556
ได้รับแล้ว
วันที่ 14 ส.ค. 2556
ปีที่ 37 ฉบับที่ 444
กรกฎาคม 2556
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ก.ค. 2556
ปีที่ 37 ฉบับที่ 443
มิถุนายน 2556
ได้รับแล้ว
วันที่ 07 มิ.ย. 2556
ปีที่ 37 ฉบับที่ 442
พฤษภาคม 2556
ได้รับแล้ว
วันที่ 15 พ.ค. 2556
ปีที่ 37 ฉบับที่ 441
เมษายน 2556
ได้รับแล้ว
วันที่ 09 เม.ย. 2556
ปีที่ 37 ฉบับที่ 440
มีนาคม 2556
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 มี.ค. 2556
ปีที่ 37 ฉบับที่ 439
กุมภาพันธ์ 2556
ได้รับแล้ว
วันที่ 19 ก.พ. 2556
ปีที่ 37 ฉบับที่ 438
มกราคม 2556
ได้รับแล้ว
วันที่ 10 ม.ค. 2556
ปีที่ 37 ฉบับที่ 437
ตุลาคม 2555
ได้รับแล้ว
วันที่ 02 ก.พ. 2556
ปีที่ 35 ฉบับที่ 434
พฤศจิกายน 2553 - ธันวาคม 2554
วารสารเย็บเล่ม
วันที่ 05 พ.ย. 2553
ปีที่ 35 ฉบับที่ 411 - ปีที่ 36 ฉบับที่ 424
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?