บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 พบ 161 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสถาปนา การปฏิสังขรณ์ และรูปทรงสถาปัตยกรรมองค์พระบรมธาตุทุ่งยั้งจากหลักฐานประวัติศาสตร์ = The establishment, restoration and architectural style of phra borommathat thungyang pagoda: a study from historical sources [บทความ]
ผู้แต่ง ธีระวัฒน์ แสนคำ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสร้างสรรค์นาฏลีลาวัฒนธรรมร่วม (อีเหนาในรูปแบบชวา-บาหลี) [บทความ]
ผู้แต่ง ฉันทนา เอี่ยมสกุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร่วมกันของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในธุรกิจอู่ต่อเรือ = The relationship between work life quality and performance efficiency of jount thai and migrant laborers in shipyard business [บทความ]
ผู้แต่ง อำพร ธงชมเชย.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของชุมชนพื้นเมืองในบริบทป่าและทะเลในประเทศไทย = Risk and adaptation to climate change: case studies of the forest and coastal indigenous peoples in Thailand [บทความ]
ผู้แต่ง นฤมล อรุโณทัย
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ชาวเลในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่เพื่อการอยู่รอดของชุมชนและวิถีวัฒนธรรม = Chao lay in the new social movement for community and cultural survival [บทความ]
ผู้แต่ง ศิรินันต์ สุวรรณโมลี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ทับ...เพิงพักพิงในพงไพรของชาวมันนี = Tub...shelter in the forest of the maniq ethnic group [บทความ]
ผู้แต่ง วิสา เสกธีระ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการและความหลากหลายของโขน (ทศวรรษที่ 2480 ถึงปัจจุบัน) = Factors affecting the changes and diversification of khon from 1940 to the present [บทความ]
ผู้แต่ง กรินทร์ กรินทสุทธิ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เปรียบเทียบรูปแบบและองค์ประกอบการแสดงหนังใหญ่แบบราชสำนักและแบบพื้นบ้าน = A study of comparing forms and components of royal nang yai performance and local nang yai performance [บทความ]
ผู้แต่ง ยุทธนา อัมระรงค์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของเครือข่ายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา = The internal and external environment of strategic management of the village security team network: a case study of amphoe raman [บทความ]
ผู้แต่ง สุทธิกันต์ อุตสาห์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ = Evidence-based practices in prevention of the ventilator-associated pneumonia (VAP) [บทความ]
ผู้แต่ง ยุวนิดา อารามรมย์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 16 ก.พ. 2561

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?