บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 พบ 20 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพียงบางส่วน = The registration of partial design [บทความ]
ผู้แต่ง นิติธร วิทูรนพรุจ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการผลิตงานข่าวของนักสื่อสารชุมชน = Community communicator’s skill development of smartphone using for producing news [บทความ]
ผู้แต่ง เมธาวี จำเนียร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยาน = Wrongfully liability about accidents by aircraft [บทความ]
ผู้แต่ง จุฑามาศ นันทโพธิเดช.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี = Factors encouraging the participation of farmers converting agricultural land in Kanchanaburi [บทความ]
ผู้แต่ง พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัญหาการบังคับจำนองเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาบังคับคดี = Problems of mortgage enforcement after the lapse of time [บทความ]
ผู้แต่ง ธีระพล พิมลกิจรักษ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัญหาหลักประกันการชำระหนี้ในการให้สินเชื่อ เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบราง = Problems concerning secured transaction in rail transportation financing [บทความ]
ผู้แต่ง ปรมาภรณ์ วีระพันธ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลการให้กระเจี๊ยบแดงในน้ำดื่มต่อการสมรรถภาพการผลิตค่าโลหิตวิทยา และไขมันในเลือดของไก่เนื้อในสภาพการเลี้ยงหนาแน่น = Effects of roselle (Hibiscus sabdariffa Linn.) in drinking water on production, haematological parameter and blood lipidprofile of broilersunder high stocking density [บทความ]
ผู้แต่ง นภัสวรรณ พลอยระย้า.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลของวัสดุปลูกที่มีน้ำหนักเบาต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางพาราเพื่อใช้เป็นต้นตอ = Effect of lightweight growing media on growth of rubber rootstock seedlings [บทความ]
ผู้แต่ง พาณิชย์ เกตุชาติ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มจำนวนยอดและการชักนำให้เกิดรากของกะเพราแดงในสภาพปลอดเชื้อ = Effect of plant growth regulatorsonin vitroshoot multiplicationand root induction of Ocimum sanctum L. (holy basilpurple type) [บทความ]
ผู้แต่ง เจิมอรุณ อุทัยแจ่มศรีผล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 = State and problems of physical activity management in relation to the policy, ‘moderate class, more knowledge’, in schools under nakhonpathom primary education service area office 1 [บทความ]
ผู้แต่ง อุทัย คงแจ่ม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2563

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?