บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 พบ 65 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประเมินการเปิดเผยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Assessment on the disclosure of the audit committee’s operation of the listed companies in the stock exchange of Thailand [บทความ]
ผู้แต่ง รัตนา วงศ์รัศมีเดือน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 15 ต.ค. 2562

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ: วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดแบบปัวซง = The role of information communication technology and foreign direct investment: poisson pseudo-maximum likelihood estimation [บทความ]
ผู้แต่ง กัณฐลดาภรณ์ คำยัง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 15 ต.ค. 2562

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เมืองแกลงภูมิวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ [บทความ]
ผู้แต่ง วลัยลักษณ์ ทรงศิริ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 15 ต.ค. 2562

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง รูปแบบการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในพื้นที่ภาคใต้ = Marketing model for operation potential of herbal product (non-food) otop community enterprises in southern Thailand [บทความ]
ผู้แต่ง ชาริณี กีรติโชติ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 15 ต.ค. 2562

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง สมเด็จพระนเรศวรกับการ สื่อสารในการจัดการความขัดแย้งก่อนยุคโลกาภิวัตน์แนวใหม่ = A conflict communication management of king naresuan the great in early modern globalization [บทความ]
ผู้แต่ง พนิดา จงสุขสมสกุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 15 ต.ค. 2562

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การวัด ศักยภาพ ในการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นจนแข็งของไทย = The export potential of Thailand’s frozen shrimps [บทความ]
ผู้แต่ง ชัยพล บุญยพิมพะ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2562

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การออกแบบนาฏมวยไทยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The design of muay thai dance using the moderate class, more knowledge activity for sixth grade students [บทความ]
ผู้แต่ง ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2562

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงการตลาดของเอสเอ็มอี ไทย = The social marketing responsibility of thai SMEs [บทความ]
ผู้แต่ง ปริญ ลักษิตามาศ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2562

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การรณรงค์การสื่อสารเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทย = Campaign communication policy and strategy for preventing and solving teenage pregnancy problems in Thailand [บทความ]
ผู้แต่ง ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2562

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ: ทางรอดของธุรกิจเพลงไทยในยุคประเทศไทย 4.0 = Business model innovation: a solution for thai music business in Thailand 4.0 era [บทความ]
ผู้แต่ง อภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2562

1234567
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?