บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 พบ 148 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเสริมพลังใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า = The empowerment of mind to parents to care for children with delayed development [บทความ]
ผู้แต่ง สุรีวรรณ เลิศวรชัยกุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่บ้าน = The roles of home health care nurse in head and neck cancer patients at home [บทความ]
ผู้แต่ง สุภา สุรเศรณีวงศ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของการพยาบาลร่วมกับการใช้ที่นอนโฟมต่อภาระผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านและอัตราการเกิดแผลกดทับในกรุงเทพมหานคร = Efficiency of nursing with foam bed toward caregiver responsibility in moving home-bed patient and bedsore rate in bangkok [บทความ]
ผู้แต่ง วรนุช เนตรพิศาลวนิช.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออก ประเทศไทย = Factors related to musculoskletal disorders among thai traditional massage practitioners in hospitals under the ministry of public health, the eastern region of Thailand [บทความ]
ผู้แต่ง เปรมฤดี โสกุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน ในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี = The effects of program to develop emotional quatient for preschool children in the day care, health center 16 lumpini [บทความ]
ผู้แต่ง อรวรรณ ลิขิตพรสวรรค์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว = The health promotion program for the elderly at risk group of alzheimer's in community [บทความ]
ผู้แต่ง ศรุตยา หาวงษ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยการเทียบเคียงต้นแบบเพื่อการจัดการป่าชุมชนที่ยั่งยืนของตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น = Participatory community forest management: A comparative study of models for sustainable community forest management in Tambon Nachumsaeng, Phuwiang district, Khon Kaen province [บทความ]
ผู้แต่ง เกียรติศักดิ์ พันธาโฮม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย กรณีศึกษาโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง = Privatization of state enterprise in Thailand: A case study of Thailand Tobacco Monopoly, Ministry of Finance [บทความ]
ผู้แต่ง กษม ชนะวงศ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพรรณนาวัตถุสารสนเทศดิจิทัล = Describing digital information objects [บทความ]
ผู้แต่ง สมชาย วรัญญานุไกร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแนวทางในการจัดการความมั่นคงความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่เหมาะสมของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร = A development of appropriate approaches for managing information systems security of private hospitals in Bangkok [บทความ]
ผู้แต่ง จิตตกานต์ บุญศิริทิวัตถ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?