บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 พบ 273 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กฎหมายการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของต่างประเทศ = Laws on the greenhouse gas inventory report in foreign countries [บทความ]
ผู้แต่ง คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับสิทธิที่ไม่อาจถูกพักใช้ได้ = Criminal procedure law and the non-derogable rights [บทความ]
ผู้แต่ง ปกป้อง ศรีสนิท.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดตั้งศาลจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร = Establishment of traffic court in bangkok [บทความ]
ผู้แต่ง สุพัตรา แผนชีวิต.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การรับรองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในการใช้เทคโนโลยีข่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ = Legal recognition of rights of gender diversity persons in adopting assisted reproductive technology [บทความ]
ผู้แต่ง ริญญาภัทร์ ณ สงขลา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยาน = Aircraft accident investigation [บทความ]
ผู้แต่ง สมชาย พิพุธวัฒน์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง แนวคิดในการให้ค่าเสียหายที่มิใช่ตัวเงินกรณีผู้เสียหายอยู่ในสภาพผักถาวร = The legal concept of non-pecuniary damages' award to victims in permanent vegetative state [บทความ]
ผู้แต่ง อังคณาวดี ปิ่นแก้ว.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง บทบาทบัญญัติรัฐแห่งราชอาณาจักรไทยที่ไม่ถือเป็นการปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรม = The constitution of the kingdom of Thailand is not based upon the legal state by the rule of law [บทความ]
ผู้แต่ง สิทธิกร ศักดิ์แสง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง บรรจุภัณฑ์...ตลาดที่กำลังเติบโตของโลก [บทความ]
ผู้แต่ง สมาคมเครื่องจักรผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัญหากระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินบุคคลล้มละลายของไทย = Current debates surrounding the debt collection system in Thailand [บทความ]
ผู้แต่ง ปวริศร เลิศธรรมเทวี
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง หลักและข้อสังเกตพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 = Rules and observations on the secured transactions act b.e. 2558 (2015) [บทความ]
ผู้แต่ง กิตสุรณ สังขสุวรรณ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?