บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 พบ 112 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การตรวจวัดไอออนทองแดงในน้ำโดยใช้กระดาษกรองดัดแปรด้วยสารสกัดจากเปลือกแก้วมังกรสีขาว = Determination of copper ion in water samples using filter paper modified with reagent extracted from white dragon fruit peel [บทความ]
ผู้แต่ง วรางคณา เขาดี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 29 ก.ย. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์การแจกแจงความล่าช้าของเที่ยวบินขาออก = Analysis of flight departure delay distributions [บทความ]
ผู้แต่ง นิษฐเนตร์ ขจรเทวาวงศ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 29 ก.ย. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการขยะครัวเรือนของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี = Household waste management of the communities in ratchaburi municipality, ratchaburi province [บทความ]
ผู้แต่ง สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 28 ก.ย. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการอ่านในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก = Develpment of a management model for primary school in becoming excellence in literacy in the area under eastern region office of primary education [บทความ]
ผู้แต่ง นรารักษ์ ประดุจพรม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 28 ก.ย. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = The study on the factors of the learning management model enhancing productive learning competentce in economics of grade 9 students [บทความ]
ผู้แต่ง ศิรินภา คุ้มจั่น.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 28 ก.ย. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสกัดกั้นน้ำฝนโดยเรือนยอดและการแบ่งส่วนในระบบสวนไม้ผลผสมแบบวนเกษตรที่เกิดดินถล่ม = Rainfall crown interception and partitioning in mixed fruit tree-based agroforestry system in the landslide area [บทความ]
ผู้แต่ง จรัณธร บุญญานุภาพ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 28 ก.ย. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสิ่งเหลือใช้ของเกลือทะเล กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันเชิงพาณิชย์ = Design and development of new products from sea salt remains of phetchsamutkhiri group to promote competitive commercial competence [บทความ]
ผู้แต่ง โสภาพร กล่ำสกุล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 28 ก.ย. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา = Diversity and abundance of carnivorous mammals in khao ang rue nai wildlife sanctuary, chachoengsao province [บทความ]
ผู้แต่ง จิตติมา เรืองติก.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 28 ก.ย. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยด้านภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้สนสองใบในป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย = Climatic factors on growth of Pinus latteri mason in hill evergreen forest at phu kradueng national park, loei province [บทความ]
ผู้แต่ง กนกวรรณ ยอดทอง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 28 ก.ย. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการกักเก็บคาร์บอนในดินบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยหินดาด จังหวัดระยอง = Effect of land use on soil carbon stock at huai-hin-dat subwatershed in rayong province [บทความ]
ผู้แต่ง พุทธรักษ์ วงศ์สิริชัย.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 28 ก.ย. 2563

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?