บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 พบ 76 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กระบวนการสร้างประชาธิปไตยและการสร้างความปรองดองในประเทศชิลี = Democratization and reconciliation in Chile [บทความ]
ผู้แต่ง ศิวัช ศรีโภคางกุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การแปรของหน้าที่ของดัชนีปริเฉท “you know” ที่ใช้ในผู้พูดชาวอังกฤษ จากคลังข้อมูลภาษาอังกฤษแห่งสหราชอาณาจักร (BNC) = Variation of the pragmatic expression functions of “you know” as used by british english interlocutors in the british national corpus (BNC) [บทความ]
ผู้แต่ง โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์โฆษณาประเภทเรื่องเล่าของสินค้าเพื่อสุขภาพ = An analysis on narrative advertising of health products [บทความ]
ผู้แต่ง พรวิภา ไชยสมคุณ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสอนศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษาของประเทศไทย = The teaching of religion, morality and ethics in Thailand’s primary schools [บทความ]
ผู้แต่ง พุทธรักษ์ ปราบนอก.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความพร้อมในการจัดตั้งสหกรณ์บริการประชาชนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี = The readiness for establishing a service cooperative in saensuk municipality Chonburi province [บทความ]
ผู้แต่ง จิราธิวัฒน์ ศุภรัตนเสรี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง คํายืมภาษาอังกฤษในภาษาลาว = English loanwords in Laos [บทความ]
ผู้แต่ง กัลยรัตน์ อุ่นทานนท์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง พระสงฆ์กับองค์เจ้าในการปฏิรูปหัวเมืองอีสานผ่านกลไกอําานาจรัฐ = Monks and king in the reformation isan through state apparatus [บทความ]
ผู้แต่ง ธีระพงษ์ มีไธสง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง = Legal measures in the determination of marine and coastal resources protected area [บทความ]
ผู้แต่ง มานิตา มัตนาวี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอแห่งชาติ และสิทธิความเป็นส่วนตัว: แนวทางในการตรากฎหมายเพื่อบังคับใช้ในประเทศไทย = Legal measure to develop the national DNA database and privacy right: guidelines for law enactment and enforcement in Thailand [บทความ]
ผู้แต่ง รัชนี แตงอ่อน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง อิทธิพลตัวแปรกำกับทุนมนุษย์ที่ถ่ายโอนความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้ประกอบการเชิงรุก สู่ผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสารไทย = Influences of moderators in human capital transfer of relationship between proactiveness entrepreneurial and performance in thai bus body industry [บทความ]
ผู้แต่ง สุมาลี รามนัฏ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

12345678
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?