บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 พบ 216 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ซื้อสินค้าและบริการผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Personal financial management affects electronic payment of goods and services through electronic commerce [บทความ]
ผู้แต่ง ณัฏฐดา ศรีมุข.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจในประเทศไทย = Managing workplace romance of private organization in Thailand [บทความ]
ผู้แต่ง จิระพงค์ เรืองกุน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับธรรมาภิบาล คุณภาพกำไร และผู้สอบบัญชี = Response of the stock exchange of Thailand on corporate governance, earnings quality and auditors [บทความ]
ผู้แต่ง อัญชลี พิพัฒนเสริญ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การทดสอบระดับของฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ส่งผลต่อความเครียดของไก่พื้นเมืองเพศเมีย (gallus gallus domesticus) ในรูปแบบการผสมพันธุ์ในระดับท้องถิ่นแบบต่าง ๆ = Tset of cortisol levels that affet the stress of indigenous hens (gallus gallus domesticus) in various local breeding patterns [บทความ]
ผู้แต่ง พิมลพรรณ อุตเรือน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2539-2559 = Changing epidemiology of dengue diseases in 1996-2016, Bangkok, Thailand [บทความ]
ผู้แต่ง จุลจิลา หินจำปา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอนแบบแผนผังความคิด = The development of summary writing skill of students in junior high school 1 with mind-mapping lesson [บทความ]
ผู้แต่ง จุฑาทิพย์ ไกรนรา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์จัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยการมีส่วนร่วมกับประชารัฐระดับตำบลของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ = The development strategy plan by participatory lifelong education management with public district of the office of non-formal and informal education [บทความ]
ผู้แต่ง นิติธร เทพเทวิน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาสุขภาวะองค์กรด้วยการจัดการความรู้ = Developing healthy organization by knowledge management [บทความ]
ผู้แต่ง ปรียนุช ชัยกองเกียรติ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การรับรู้การตีตราต่อโรคเรื้อนและวัณโรคในบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ = The perceived stigma towards leprosy and tuberculosis of health personnel in Chaiyaphum province [บทความ]
ผู้แต่ง ศิลธรรม เสริมฤทธิรงค์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเลือกสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทสัญชาติจีนในประเทศไทย = Audit firm selection of chinese companies in Thailand [บทความ]
ผู้แต่ง วัชนีพร เศรษฐสักโก.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 18 มิ.ย. 2561

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?