บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 พบ 25 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยว: บุคลิกลักษณะ ทัศนคติ อิทธิพลทางสังคม ความเป็นประโยชน์ของข้อมูลและความตั้งใจเชิงพฤติกรรม = Using online travel agency sites: Personality traits, attitude, social influence, information usefulness and behavioral intention [บทความ]
ผู้แต่ง กนกพรรณ วิบูลยศริน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ก.ค. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง สัญญาณเตือนแรกๆ [บทความ]
ผู้แต่ง สันต์ หัตถีรัตน์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ก.ค. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการทุนมนุษย์ของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ การขนส่งเพื่อสร้างความได้เปรียบทาง การแข่งขันในประเทศไทย = Human capital management of transportation logistics service business for creating a competitive advantage in Thailand [บทความ]
ผู้แต่ง ณัฐชนันท์ ถิตย์รัศมี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 03 ก.ค. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนากรอบแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจกับ กระบวนการวางแผนแบบรวมพลัง = Conceptual framework of power interaction and collaborative planning [บทความ]
ผู้แต่ง ขวัญชนก อำภา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 03 ก.ค. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง บทบาทนายอำเภอกับการบริหารงานบัตรประจำตัวประชาชน [บทความ]
ผู้แต่ง ทีมวิชาการเทศาภิบาล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 03 ก.ค. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562: กลไกการปฏิรูประบบงานภาครัฐ เดินหน้ารัฐบาลดิจิทัล [บทความ]
ผู้แต่ง ทีมวิชาการเทศาภิบาล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 03 ก.ค. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมลพิษตกค้างจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เลิกประกอบกิจการแล้ว : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี = Legal measures for the management of persistent pollutants from closed down factories: cases study of petrochemical plants [บทความ]
ผู้แต่ง บุณย์นลิน วินิจนันทกร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 03 ก.ค. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง มาตรการแทนมาตรการแทนที่การทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพ ศึกษาจากความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดมหาสารคามที่การทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพ ศึกษาจากความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม = Measures to substitute a reenactment of crime as a part of confession study for opintion of mahasarakham's criminal justice personnal [บทความ]
ผู้แต่ง อมรเทพ เมืองแสน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 03 ก.ค. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการโรงแรมสีเขียวเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในประเทศไทย = Green Hotel management model for creating competitive advantage in Thailand [บทความ]
ผู้แต่ง บุญญาพร ดวงสา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 03 ก.ค. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการปกครองแบบเครือข่ายของศูนย์ปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ = Network governance of the narcotics prevention and suppression center of pakham district, Buriram province [บทความ]
ผู้แต่ง ทศพล เสนามนตรี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 02 ก.ค. 2563

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?