บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 พบ 179 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การดูแลคุ้มครองอย่างเหมาะสม : การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย = Appropriate care and protections: Systematic review of the literature on the child protection system in Thailand [บทความ]
ผู้แต่ง ฐิติมา โห้ลำยอง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) [บทความ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพยากรณ์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทยและเวียดนามด้วยแบบจำลอง ARIMAX = Forecasting foreign direct investment in Thailand and Vietnam using ARIMAX model [บทความ]
ผู้แต่ง อนุวัฒน์ ชลไพศาล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การรู้เท่าทันการสื่อสารกับการขับเคลื่อนวาระปฏิรูปสังคมไทยในยุคดิจิทัล = Communication literacy and mobilization of reform agenda in Thai society in the digital age [บทความ]
ผู้แต่ง ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูในการรักษาโรคเกี่ยวกับข้อเข่าด้วยเซลล์ต้นกำเนิด = The study of market analysis and assessment in regenerative medicine for treatment for knee joint disease with stem cells [บทความ]
ผู้แต่ง นิศารัตน์ เลิศสมพร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่อยู่ในวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร = The study on marketing mix of instant noodles in the working-age buyers in Bangkok [บทความ]
ผู้แต่ง เบญจวรรณ พะเนียงเวทย์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาเหตุผลในการเลือกเรียนและทัศนคติที่มีต่อการเรียนภาษาจีนกลางของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Reasons for and attitudes towards Mandarin Chinese study of Maejo University undergraduate students [บทความ]
ผู้แต่ง สุภัทรา โยธินศิริกุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) = Community opinion survey of implementation affecting: A case study of Bangkok Aviation Fuel Services PCL (BAFS) [บทความ]
ผู้แต่ง ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความแตกต่างทางเพศที่มีผลต่อการรับรู้เนื้อหาและแหล่งข้อมูลข่าวสารในกระบวนการปรับตัวในองค์การ = The difference between perceived contents and sources of information in "learning-the-rope" process among genders of employees in organization [บทความ]
ผู้แต่ง พรพรหม ชมงาม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น: ภาระผูกพันของโรงแรมประเภทรีสอร์ท = Local environment responsibility: An obligation of resort hotels [บทความ]
ผู้แต่ง มณฑกานติ ชุบชูวงศ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?