บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 พบ 15 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา [บทความ]
ผู้แต่ง ปัทมา เอี่ยมละออง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ม.ค. 2564

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 [บทความ]
ผู้แต่ง ทตายา รัชดาธิวัฒน์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ม.ค. 2564

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง รายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [บทความ]
ผู้แต่ง ชลาลัย ทรัพย์สัมพันธ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ม.ค. 2564

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เจตคติต่อการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 [บทความ]
ผู้แต่ง ภัทธ์ธนชาติ อาษากิจ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ม.ค. 2564

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เด็กปฐมวัยก็เกิดความเครียดได้จริงหรือ? [บทความ]
ผู้แต่ง อโณทัย สุขเจริญโกศล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 08 ม.ค. 2564

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ครูภูมิปัญญาไทย ผู้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การสร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต [บทความ]
ผู้แต่ง วัลภา เล็กวัฒนานนท์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 07 ม.ค. 2564

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญไฉน? [บทความ]
ผู้แต่ง จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 05 ม.ค. 2564

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ถอดบทเรียนการรักษาโควิด-19 ในไทย [บทความ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 05 ม.ค. 2564

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปริมาณวิตามินซีในเครื่องดื่มผสมวิตามินซี [บทความ]
ผู้แต่ง โครงการสนับสนุนระบบเฝ้าระวังสินค้าและบริการ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 05 ม.ค. 2564

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลทดสอบโลหะหนักในปลาทูน่ากระป๋อง [บทความ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ INDEX
วันที่สร้าง 05 ม.ค. 2564

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?