ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 พบ 17 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง 14 เรื่อง เมืองยั่งยืน / กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 354.328 ส728 2562
วันที่สร้าง 09 ธ.ค. 2562

2 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง Waste change เมื่อขยะแปลงร่าง / กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 363.7282 ว899 2562
วันที่สร้าง 09 ธ.ค. 2562

3 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 354.328 ก446 2562
วันที่สร้าง 09 ธ.ค. 2562

4 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง การจัดการดินที่มีปัญหาของประเทศไทย / สถาพร ใจอารีย์
ชื่อผู้แต่ง สถาพร ใจอารีย์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 631.4 ส182ก 2548
วันที่สร้าง 09 ธ.ค. 2562

5 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง คุณภาพดินเพื่อการเกษตร / ยงยุทธ โอสถสภา
ชื่อผู้แต่ง ยงยุทธ โอสถสภา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 631.4 ย126ค 2557
วันที่สร้าง 09 ธ.ค. 2562

6 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 631.4 จ195 2547
วันที่สร้าง 09 ธ.ค. 2562

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : Museum of contemporary art / จัดทำโดย พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย
ห้องสมุด ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
เลขหมู่ 704.2 พ711 2555
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว/ บรรณาธิการ ; ยงยทธ โอสถสภา ผู้เขียน ; นงคราญ มณีวรรณ ; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ;ยงยุทธ โอสถสภา ; วิภาวรรณ ท้ายเมือง ; สมศักดิ์ สุขจันทร์ ; สิริมา ปั้นศิริ ; อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 633.18 ด541 2558
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ธรรมนูญสุขภาพตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ฉบับที่ 1 พ.ศ.2556 / คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตำบลบ้านแก้ง
ห้องสมุด ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
เลขหมู่ 342.0263 ธ345 2556
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ธรรมนูญสุขภาพบ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก๊ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555 / คณะกรรมการธรรมนูญบ้านคลองอาราง
ห้องสมุด ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
เลขหมู่ 342.0263 ธ342 2555
วันที่สร้าง 03 ธ.ค. 2562
ทรัพยากร
ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?