ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 พบ 105 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การรับรู้การจัดการความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด = Work safety management perceptioned of employees at H-One Parts (Thailand) Company Limited / ธนา รัตนโสภา
ชื่อผู้แต่ง ธนา รัตนโสภา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกข้าวพันธุ์ กข 31 ของเกษตรกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี = Cost and return on investment analysis of rice farming RD31 in the area of Buengthonglang Subdistrict Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province / ทวีศักดิ์ บุญกุมล
ชื่อผู้แต่ง ทวีศักดิ์ บุญกุมล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคารของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา = Knowledge and understanding of people concerning the building control Act of Satengnok Town Municipality, Mueang Yaha District, Yala Province / สสิกร ยีเส็น
ชื่อผู้แต่ง สสิกร ยีเส็น
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความภักดีต่อตราสินค้าสถานีบริการน้ำมันพีทีในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Relationship between service quality and brand Loyalty of PT Petrol Stations in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province / ชัยยุทธ สุวรรณดี
ชื่อผู้แต่ง ชัยยุทธ สุวรรณดี
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการซ้ำของลูกค้าที่ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี = Factors affecting customer repeat purchases of beauty clinic services Thanyaburi District, Pathum Thani Province / วิภาทิพย์ ภัทรวัตเชาว์เจริญ
ชื่อผู้แต่ง วิภาทิพย์ ภัทรวัตเชาว์เจริญ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาดุลยภาพของทองคำในประเทศไทย = Factors affecting gold price equilibrium movement in Thailand / ศรัณวัชร์ ศิโรรัตน์ฐากร
ชื่อผู้แต่ง ศรัณวัชร์ ศิโรรัตน์ฐากร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าเครื่องยนต์ดีเซลเล็กอเนกประสงค์ของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร = Service marketing mix factors affecting farmer brand loyalty for small diesel engines in Kamphaeng Phet Province / สุนทร สินทรัพย์
ชื่อผู้แต่ง สุนทร สินทรัพย์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Problems and obstacles in budget management of subdistrict administrative organizations in Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province / สมมิตร รัตนกระจ่าง
ชื่อผู้แต่ง สมมิตร รัตนกระจ่าง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี = Work performance based on good governance of subdistrict municipality, Muang Pathum Thani District, Pathum Thani Province / นิภารัตน์ กระตุดเงิน
ชื่อผู้แต่ง นิภารัตน์ กระตุดเงิน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Work motivation affecting performance of staff operating in Plastic Injection Molding in Industry Factoryland, Wangnoi, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province / เขมจิรา ทองอร่าม
ชื่อผู้แต่ง เขมจิรา ทองอร่าม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?