ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 พบ 3 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย meristem ในอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 Meristem tissue culture of sugarcone KK3 variety : ปัญหาพิเศษ / พรลภัส ฉวีนิรมล
ชื่อผู้แต่ง พรลภัส ฉวีนิรมล
ห้องสมุด ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
เลขหมู่ ปห581.8 พ227ป 2561
วันที่สร้าง 02 มิ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานระหว่างขี้เลื่อยไม้ยางพาราและกากชานอ้อย The comparison of growing material for oyster mushroom (Pleurotus pulmonarius) between para rubber dust and sugarcane bagasse: ปัญหาพิเศษ / กษิดิศ จีบเกาะ
ชื่อผู้แต่ง กษิดิศ จีบเกาะ
ห้องสมุด ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
เลขหมู่ ปห 635.8 ก331ป 2561
วันที่สร้าง 01 มิ.ย. 2563
ทรัพยากร
ห้องสมุดศูนย์สระแก้ว
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับมหาวิทยาลัยมะริดและเครือข่าย / บรรณาธิการ, แสนประเสริฐ ปานเนียม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 01 มิ.ย. 2563

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?