ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563 พบ 44 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ถนนเจริญกรุง : วัด บ้าน ชุมชนและถนนแห่งการเปลี่ยนแปลง / ผู้เขียนเรียบเรียง, พระสุธีรัตนบัณฑิต, ศรัณย์ มะกรูดอินทร์
ชื่อผู้แต่ง พระสุธีรัตนบัณฑิต
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2550 / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 305.26 ส179
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2551 / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 305.26 ส179
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2552 / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 305.26 ส179
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2553 / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 305.26 ส179
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558 / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 305.26 ส179
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561 / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 305.26 ส179
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง อยากหยุดเวลาไว้ที่ทวาย / บรรณาธิการ, ฟ้อน เปรมพันธุ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 20 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) / บรรณาธิการ, ประวีณา อัสโย, กรกมล จึงสำราญ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน / วิเคราะห์เพิ่มเติม เรียบเรียงและบรรณาธิการฉบับจัดพิมพ์เผยแพร่, รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?