ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 พบ 35 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทยและพุทธวิธีในการสอน / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่ง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตามรอยพระราชดำริสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แรงงานเพื่อนบ้านกับคนไทย : ทำงานและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ / นภาพร อติวานิชยพงศ์, กิตติกาญจน์ หาญกุล, สร้อยมาศ รุ่งมณี
ชื่อผู้แต่ง นภาพร อติวานิชยพงศ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ลายแทงนักคิด / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ชื่อผู้แต่ง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 153.42 ก768ล 2544
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง สรภัญญะยาตรา [sound recording] / วัดปทุมวนาราม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 08 ธ.ค. 2560

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 200 ปี ปทุมธานี / บรรณาธิการ, พิบูลย์ หัตถกิจโกศล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 07 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง An Introduction to English Language / Koenraad Kuiper and W. Scott Allan
ชื่อผู้แต่ง Kuiper, Koenraad
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 428.2 K95I 2017
วันที่สร้าง 07 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง "อยุธยา" สังเขปประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 04 ธ.ค. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

1234
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?