ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562 พบ 12 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ : การก่อตั้งรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ / ปิยบุตร แสงกนกกุล
ชื่อผู้แต่ง ปิยบุตร แสงกนกกุล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 342 ป619ก 2560
วันที่สร้าง 04 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 / โดย สมชาย จุลนิติ์
ชื่อผู้แต่ง สมชาย จุลนิติ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 04 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 370.21 ส184 2559-2560
วันที่สร้าง 04 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการน้ำในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Community participation in water management: a case study of Baan Dong sub-district, Mae Moh district, Lampang province / พัชรพรรณ จันทร์เรือน
ชื่อผู้แต่ง พัชรพรรณ จันทร์เรือน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ วพ 333.91 พ516ก 2559
วันที่สร้าง 03 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการสอนสามมิติของ เอฟ.อี.วิลเลียม กับรูปแบบแผนผังความคิด = A comparison of learning achievement of Mathayom Suksa 2 student in creative writing by using F.E.Williams three dimensional teaching model and mind mapping teaching model / นฤมล ปินตามูล
ชื่อผู้แต่ง นฤมล ปินตามูล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ วพ 373.236 น276ก 2560
วันที่สร้าง 03 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การออกแบบกลไกโอริกามิที่มีความแข็ง = Mechanical design of a rigid foldable origami / ชลธิศ สรรค์พฤกษ์สิน
ชื่อผู้แต่ง ชลธิศ สรรค์พฤกษ์สิน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ วพ 629.892 ช224ก 2559
วันที่สร้าง 03 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ความรู้ในการปรับตัวเพื่อการทำงานและการอยู่อาศัย / อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม
ชื่อผู้แต่ง อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 02 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ข้อเสนอตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development goal : SDG 4.7) : กรณีศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global citizenship) ประสบการณ์นานาชาติ : รายงานวิจัย = Global citizenship education development: GCED / รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เรียบเรียง จัดทำรายงาน และบรรณาธิการ, ศศิรัศม์ วีระไวทยะ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 02 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของโลก (Global citizenship) ประสบการณ์นานาชาติ : รายงานวิจัย = Global citizenship education development: GCED / คณะผู้วิจัย ชนิดา รักษ์พลเมือง ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 02 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระลัก พระลาม (สยามพากย์) ภาคที่ 1 / บรรณาธิการ, พิมพ์ชนก ศรีคง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 02 ม.ค. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?