ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 พบ 148 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 111 ชีวิต ปรัชญา ศิลปินแห่งชาติ / กองบรรณาธิการ อัจฉราพร พงษ์ฉวี ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Model การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ : รายงานผลการศึกษา / คณะทำงานศึกษาวิจัย วัลลภ ศัพท์พันธุ์ ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ / โดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
ชื่อผู้แต่ง วิจิตรวาทการ,พลตรี หลวง,2441-2505.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 158.2 ว527ก 2542
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ใครคือผู้รจนาไตรภูมิกถา? / กิ่งแก้ว อัตถากร
ชื่อผู้แต่ง กิ่งแก้ว อัตถากร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชายผู้เผาวิหาร / ชอง-ปอล ซาร์ตร์ ; วิมล กุณราชา, แปล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง บอกผ่านกาลเวลา / สงบ สันติ, เขียน
ชื่อผู้แต่ง สงบ สันติ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา = Spatial potentials of Nakhon Ratchasima Province / วิเชียร ฝอยพิกุล และคณะ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สารคดี--เพื่อคุณภาพชีวิต / สุชาติ โสมประยูร
ชื่อผู้แต่ง สุชาติ โสมประยูร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง อายุรเวท : ภูมิปัญญาโบราณในยุคโลกาภิวัฒน์ / ผู้เขียน, Indulal Unniappa ; Amarjiva Lochan, โสภนา ศรีจำปา, บรรณาธิการ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษปฐมวัยโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : รายงานการวิจัยเรื่อง = The development for critical thinking of students in early childhood education major based on probkem-based learning / พนิดา ชาตยาภา
ชื่อผู้แต่ง พนิดา ชาตยาภา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?