สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 จำนวน 1000 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม = Students' satisfaction with the service of office of academic resource and information technology, Chandrakasem Rajbhat university / วราพรณ์ ดอนหัวล่อ 71
2 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์: ศึกษากรณีเกมสังคมออนไลน์ = Legal enforcement of the gambling act, B.E. 2478: a case study of online social games [บทความ] 71
3 การเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า / ผู้เรียงเรียง อวรรณ วิชัยลักษณ์, ณัฐธิดา ห้าวหาญ 71
4 บัญชีขั้นต้นสำหรับผู้มิใช่นักบัญชี = Basic accounting for non accountants / ดลกณิศ เต็งอำนวย 71
5 พืชอนุรักษ์ในบัญชีไซเตส (CITES) : กล้วยไม้ป่าในผืนป่าตะวันออก / เรียบเรียง อาภรณ์ อุดมศิลป์ 62
6 ปรัชญาสังคม = Social philosophy / by Hans Fink ; ผู้แปล: พรพิไล ถมังรักษ์สัตว์ 62
7 คอมบินาทอริก (การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ สัมประสิทธิ์ทวินาม หลักการเพิ่มเข้าและตัดออก หลักรังนกพิราบฟังก์ชันก่อกำเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด เทคนิคเชิงการนับ) / ผู้เขียน ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์, วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล ผู้เขียน พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 53
8 การบัญชีชั้นกลาง 1 = Intermediate accounting I / ปัญญา อิสระวรวาณิช, สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ 53
9 การประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2549 = 2004 12th annual professor Sangvien Indaravijaya conference on Thailand's financial market วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ (ห้อง 202) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 53
10 การจัดการสมัยใหม่ = Modern management / Samuel C. Certo, ผู้แต่ง ; พัชนี นนทศักดิ์, ปิยะพันธ์ ปิงเมือง และสมศรี ศิริไหวประพันธ์, แปลและเรียบเรียง 44
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?