สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2560 จำนวน 203 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 พอลิเมอริกไมเซลล์เพื่อการนำส่งยา : การบรรจุยาด้วยวิธีทางกายภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ = Polymeric micelles for drug delivery: drug loading by physical entrapment and factors affecting its efficiency[บทความ] 41
2 คำนามประสมชื่ออาหารเกาหลีที่มี [pokkeum] เป็นส่วนประกอบ = Korean food-named compound noun with [pokkeum] [บทความ] 32
3 แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 = Guideline to operate internal quality assurance in the basic school for external evalution under the office of secondary service area 21 [บทความ] 32
4 เปิดประตูสู่เกาหลี = Look in Korea / คิม โฮะจุง ; ธีรวรรณ เปลี่ยมเฉลียว, บรรณาธิการ 32
5 เส้นทางมะนาวไทย เพิ่มมูลค่าได้มากกว่าความเปรี้ยว [บทความ] 23
6 ภาพสะท้อนผ่านประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต = The reflection through the experience of humanized educare program : A case study of psychology for quality of life course [บทความ] 23
7 เกาเหลาเกาหลี / พะยูนน้อย 23
8 Managing an early childhood classroom : literacy, language, & learning / author, Wendy Koza ; contributing author, Jodene Smith 23
9 ความมีประสิทธิภาพของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 = The effectiveness of the enhancement and conservation of national environmental quality act b.e. 2535 for preventing and solving environmental problems [บทความ] 23
10 สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ = Communication skills / บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ...[และคนอื่นๆ] 23
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?