สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 86 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าเพื่อใช้ในการศึกษาอย่างยั่งยืน : รายงานการวิจัย = A management learning resources about local wisdom in community at old Chao Phraya River to education management sustainable / ปรีชา ธนะวิบูลย์, นงเยาว์ อุทุมพร 31
2 ตำราพระกัมมัฏฐานโบราณ / พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ใจ ยโสธรโร) 22
3 Air quality assessment and management : a practical guide / D. Owen Harrop 13
4 จิตวิทยาสัมพันธ์ = Encountering psychology / หลุย จำปาเทศ 13
5 คนโซในปราสาท / พิสิฐ ภูศรี 13
6 คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ / หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ, จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้าทีมวิจัย, วัลลภ ใหญ่ยิ่ง ; นักวิจัย, บรรจบ ปิยมาตย์ 13
7 โลกการพิมพ์ / วิริยะ สิริสิงห 13
8 733 ประโยคพูดเปลี่ยนความสัมพันธ์แย่ๆ ให้ดีขึ้นทุกสถานการณ์ / โดย สุพัตรา มะโนนัย 13
9 พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior / วุฒิ สุขเจริญ 13
10 การบริหารโครงการ : แนวทางสู่ความสำเร็จ / รัตนา สายคณิต 13
123456789
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?