สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2561 จำนวน 383 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 จริยธรรมกับชีวิต / บุญเรือง อินทวรันต์ 15
2 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย = Applied statistics for research / สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ 15
3 การศึกษาพรรณพืชพื้นเมืององค์ความรู้ชุมชนและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์พรรณพืชพื้นเมือง ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 15
4 กิจกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต : หน่วยประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา / สุภาพรรณ พวงจั่นเพชร 15
5 การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ / สงัด อุทรานันท์ 15
6 แนวการศึกษาชุดวิชาการพัฒนาระบบการสอน = Instruction systems development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 15
7 การวางแผนอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา / เมธี ปิลันธานนท์ 15
8 ภาษาไทยธุรกิจ / สมหมาย เดชสุภา 15
9 716 สำนวนไทย / มัทนี ตุลยากร 15
10 วิธีสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / บำรุง โตรัตน์ 15
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?