สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 จำนวน 632 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยการใช้วิธีการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 = Development of learning achievements concerning Buddhist principles taught by faith and Yonisomanasikarn for Grade 7 students of opportunity expansion schools in Prachin Buri Primary Educational Service Area Office 2 / พรรณมา ดวงบุตร 81
2 การเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า / ผู้เรียงเรียง อวรรณ วิชัยลักษณ์, ณัฐธิดา ห้าวหาญ 52
3 การจัดการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Protection and flood relief in Bang Sai subdistrict administrative organization, Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province / ศิริวรรณ การวิชชา, บรรณสรณ์ คงเวหน, ทัศนา เอื้ออวยชัย 52
4 ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง / โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน). ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและชลมารค / โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 52
5 การจัดการปัญหาน้ำท่วมและการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร = Flood management and community's participation : a case study of Nukkeelalamtong village, Saphansoong district, Bangkok / ศิรพัชร วัชรภาสกร. 52
6 สมุนไพรที่ใช้เป็นยาตามภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยจากป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอนและป่าปะโค บริเวณหน่วยปลูกป่าสาธิต อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี = Thai local wisdom of medicinal plants usage from pandon and Pako national reserved forests, demonstration plantation unit, Nongsang district, Udon Thani province [บทความ] 43
7 ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต = Organizational commitment affecting creative behavior of employees of the provincial electricity authority, Rangsit Branch / สังวาลย์ นาคนิยม 43
8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 43
9 การศึกษาความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม = The study of needs and factors influencing the selection of faculty of industrial technology's curriculums / กรินทร์ กาญทนานนท์... [และคนอื่นๆ] 43
10 ลักษณะและการกระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคตของพยัญชนะสะกด = The characteristics and distributions of northern khmer : the past, present and future of some dynamic final consonants / โดย สุวิไล เปรมศรีรัตน์, อรวรรณ ภูมิสระกิจ 43
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?