สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 346 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 วิวัฒนาการและอนาคตภาพของการศึกษาคาทอลิกกับการพัฒนาสังคมไทย / บาทหลวงวิวัฒน์ แพร่สิริ 41
2 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจในการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี = Effectiverness of health eucation program for health literacy development by cooperative learning to promote safety motorcycling behaviour of mathayomsuksa students, benchamatheputit phetchaburi school, Phetchaburi [บทความ] 32
3 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในครอบครัวการเห็นคุณค่าในตนเองและกลวิธีในการเผชิญปัญหาของวัยรุ่นจังหวัดสมุทรปราการ = The relationship betweens family connectedness, self- esteem and coping strategies of adolescents in Samut prakan province / พนาดร แสนใจ 23
4 วิจัยทางธุรกิจ = Business research / อภินันท์ จันตะนี 23
5 รายละเอียดเหล็กเสริมงานคอนกรีต / ประสงค์ ธาราไชย ... [และคนอื่นๆ] 23
6 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา / โดย ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 23
7 เกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1-6 = A computer game to promote antibiotics use for the 1st to 6th year pharmacy students [บทความ] 14
8 พุทธภูมิพล : ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์, คณิตา หอมทรัพย์, เขียน 14
9 Chemical principles / Steven S. Zumdahl 14
10 การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีในหมั่นโถว = Using of banana flour substituted for wheat flour in steamed stuffed bun (Mantou) [บทความ] 14
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?