สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 จำนวน 232 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา : ตามแนว พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สาราณียกร,ดำรง ลิมาภิรักษ์, ณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก, สมคิด สกุลสถาปัตย์ 31
2 พลังอัญมณีและหินสี นำโชค เสริมดวงชะตา / จุฑามาศ ณ สงขลา 31
3 เล่มเดียวคุ้มโรคภัย / โดย จำรัส เซ็นนิล 31
4 The golden age of botanical art / Martyn Rix 31
5 การคำนวณจากสมการเคมี : ปริมาณสัมพันธ์ = Calculation from chemical equations : stoichiometry / พัชรี ธีรจินดาขจร : เรียบเรียง ; พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์ : บรรณาธิการ 31
6 ประสิทธิผลในการย้อมผมด้วยเทียนกิ่งของสตรีที่มีผมขาว = The effectiveness in hair dying with Henna of the white hair women [บทความ] 31
7 การพัฒนาสารทรานสดิวเซอร์สำหรับเครื่องทำความสะอาดด้วยอัลทราโซนิกส์ : รายงานฉบับที่ 1 = Development of transducer materials for ultrasonic cleaner / ลดาวัลย์ โชติมงคล...[และคนอื่นๆ] 31
8 ความคิดทางการเมืองแบบตะวันตกจากโสกราตีสถึงยุคอุดมการณ์ / Brian R Nelson ; สมนึก ชูวิเชียร, ผู้แปล 22
9 เดอะบีช = The beach / ของ Alex Garland ; มนันยา แปล 22
10 การบริหารทั่วไปในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 = Schools' general administration Under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary education service area office 1 / วิลาวัลย์ ศรีบุษกร 22
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?