สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 08 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 08 เมษายน 2563 จำนวน 625 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ศาสนาเบื้องต้น = Introduction to religion / เดือน คำดี 16
2 วรรณกรรมสำหรับเด็ก / ปราณี เชียงทอง 81
3 ปรัชญาตะวันออก = Eastern philosophy / ทองหล่อ วงษ์ธรรมา 16
4 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเชิงระบบ : หลักการและแนวทางปฏิบัติ / มงคล ด่านธานินทร์ 16
5 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม / วิจิตร บุณยะโหตระ 16
6 ปัญหาการพัฒนาชนบท : บทเรียนจากกรณียกกระบัตรโครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำแม่กลอง / ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ; จารุภรณ์ เภาธะทัต, แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ 52
7 เทคนิคการประเมินผลโครงการ / สุขุม มูลเมือง 16
8 วิธีวิจัยทางการศึกษา = Educational research methodology / บุญเรียง ขจรศิลป์ 16
9 ปรัชญาการศึกษา เล่ม 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา / กิติมา ปรีดีดิลก 16
10 การเมืองการปกครองของไทย / ลิขิต ธีรเวคิน 16
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?